105 zł wynosi w tym roku kwota gratyfikacji finansowej dla asystenta rodziny, który będzie towarzyszył osobie oskarżonej poniżej 18. roku życia w trakcie postępowania sądowego.

Jej wysokość wynika z rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 16 stycznia 2024 r. w sprawie określenia wysokości ryczałtu przysługującego asystentowi rodziny za udział w posiedzeniu lub rozprawie (Dz.U. poz. 71).

Jego wydanie jest związane z wchodzącą dziś w życie nowelizacją ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 34 ze zm.), która dodała do jej przepisów art. 76a. Zgodnie z nim oskarżony, który jest niepełnoletni, może złożyć wniosek, aby podczas posiedzenia lub rozprawy był obecny jego przedstawiciel ustawowy lub inna osoba, którą wskaże. Jeśli jednak taka osoba nie zostanie wskazana albo przewodniczący składu sędziowskiego uzna, że jej obecność może np. naruszać prawa lub interesy oskarżonego bądź utrudniać przeprowadzenie rozprawy, to wtedy wyznacza on do tego asystenta rodziny. Jego wyboru dokonuje spośród osób, które znajdują się na liście przekazanej do sądu przez podmiot zatrudniający asystenta, czyli ośrodek pomocy społecznej.

Jednocześnie wspomniana nowelizacja przewiduje, że asystentowi należy się wynagrodzenie za uczestnictwo w rozprawie, a jego wysokość – uwzględniająca średnie koszty stawiennictwa w sądzie – ma określać rozporządzenie. Jego przepisy zakładają, że należność dla asystenta będzie wynosić 4 proc. kwoty bazowej dla zawodowych kuratorów sądowych, której stawka jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. W tym roku jest to 2628,54 zł, co oznacza, że ryczałt dla asystenta wyniesie 105,14 zł.©℗