W trakcie uchwalania zmiany budżetu gminy na 2024 r. w uchwale rady gminy zastosowano nieprawidłową numerację paragrafów, a mianowicie dwa razy powtórzono numer paragrafu 15 (tj. następują numery § 14, § 15, § 15, § 16, dalsze są już prawidłowe). W jaki sposób należy poprawić wadliwą numerację?

Naprawa wadliwie oznaczonych przepisów w treści uchwały rady gminy musi zostać dokonana również aktem prawnym tej samej rangi, czyli uchwałą rady gminy.

Wymogi ustawowe

Przypomnijmy, że uchwała budżetowa podejmowana przez organ stanowiący JST, czyli w przypadku gminy przez radę gminy, zawiera pewne obligatoryjne elementy. Wskazano je w art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: u.f.p.). W jej ust. 1 postanowiono, że uchwała budżetowa określa:

1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;

2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych;

3) kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

6) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90;

6a) limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 6;

7) kwotę wydatków na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji;

8) szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw;

9) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;

10) inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z postanowień organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Zasady korekty

W praktyce zmiana uchwały budżetowej może następować na podstawie uchwały organu stanowiącego albo zarządzenia organu wykonawczego. Zdarza się jednak, że w aktach tych występują pewne wady, nieścisłości czy po prostu pomyłki różne pod względem rodzaju i wagi. Tymczasem akt prawny taki jak uchwała budżetowa czy uchwała w sprawie uchwały budżetowej musi spełniać określone standardy legislacyjne. Co do zasady, a punktem odniesienia w tym zakresie są regulacje prawne rozporządzenia z 20 czerwca 2002 r. prezesa rady ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 283; dalej: zasady techniki prawodawczej). W załączniku do tego rozporządzenia (zasady techniki prawodawczej) zawarto różne aspekty związane z aktami prawnymi o różnym statusie. Ujęto tam m.in. zasady dotyczące aktów wewnętrznych, do których często są zaliczane uchwała budżetowa czy uchwały zmieniające. Do tego typu aktów stosuje się wybrane regulacje prawne ww. załącznika (m.in. dział II), co wynika z par. 141 zasad techniki prawodawczej, gdzie postanowiono: „Do projektów uchwał i zarządzeń stosuje się odpowiednio zasady wyrażone w dziale V, z wyjątkiem § 132, w dziale I w rozdziałach 1–7 i w dziale II, o ile zasady zawarte w niniejszym dziale nie stanowią inaczej”. Takie odesłanie jest o tyle istotne, że w dziale II ujęto m.in. regulacje prawne związane z techniką zmiany aktu prawnego. Przepisy dotyczące zmiany treści aktu prawnego mogą być właśnie stosowane do wykonania korekty m.in. błędnie oznaczonych jednostek redakcyjnych aktu prawnego.

Co w treści

W kontekście pytania czytelnika na szczególną uwagę zasługują zapisy zawarte w par. 85 zasad techniki prawodawczej, gdzie postanowiono:

1. Przepisy ustawy zmienia się przepisem wyraźnie wskazującym dokonywane zmiany.

2. Pierwszemu artykułowi ustawy zmieniającej albo przepisowi zmieniającemu zamieszczanemu w innej ustawie nadaje się brzmienie: „W ustawie... (tytuł ustawy) wprowadza się następujące zmiany:...”.

3. Jeżeli uchyla się albo dodaje tylko jeden przepis ustawy, przepisowi zmieniającemu nadaje się odpowiednio brzmienie: „W ustawie... (tytuł ustawy) uchyla się art. ...” albo „W ustawie... (tytuł ustawy) po art. ... dodaje się art. ... w brzmieniu:...”.

4. Jeżeli zmienia się treść lub brzmienie tylko jednego przepisu ustawy, przepisowi zmieniającemu nadaje się brzmienie: „W ustawie ... (tytuł ustawy) art. ... otrzymuje brzmienie:...” albo „W ustawie... (tytuł ustawy) w art. ... otrzymuje brzmienie: ...”.

5. Jeżeli zmienia się treść lub brzmienie więcej niż jednego przepisu w artykule ustawy, przepisowi zmieniającemu nadaje się brzmienie: „W ustawie... (tytuł ustawy) w art. ...”.

Uwzględniając opisane wyżej przepisy, można wypracować pewien schemat właściwy dla zmiany w oznaczeniu jednostek redakcyjnych uchwały rady gminy w sprawie zmiany budżetu. W każdym razie naprawa wadliwie oznaczonych przepisów w treści takiej uchwały musi zostać dokonana aktem prawnym tej samej rangi, czyli uchwałą rady gminy. [WZÓR]. ©℗

Wzór

Uchwała Rady Gminy … nr... z dnia ... ©℗

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. …… ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) w zw. z § 87 ust. 3 załącznika – Zasady Techniki Prawodawczej do rozporządzenia z 20.06.2002 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr …. Rady Gminy w …z dnia …w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 dokonuje się zmiany w następującym zakresie:

1. dotychczasowy „§ 15” o treści: „…” będzie posiadał oznaczenie „§ 15”;

2. dotychczasowy „§ 15” o treści „…” zostaje oznaczony nową jednostką redakcyjną

„§ 15a”.

§ 2

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Podpis

Uzasadnienie:

W uchwale rady gminy z dnia ……. nastąpiło omyłkowe oznaczenie jednostek redakcyjnych wskutek zastosowania tożsamego oznaczenie paragrafu tj. § 15 – do dwóch różnych przepisów.

Dla zachowania jednolitości tekstu uchwały konieczne jest wyodrębnienie w ramach § 15 dodatkowego § 15a.

Powyższa pomyłka powstała podczas czynności technicznych związanych z przetwarzaniem danych.