W sytuacji gdy w sali maturalnej będzie nie więcej niż 15 uczniów, do nadzorowania egzaminu powinny być wyznaczone co najmniej dwie osoby. Obecnie taka liczba pilnujących nauczycieli jest wymagana przy grupie do pięciu uczniów.

Takie m.in. rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki z 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2534), który trafił właśnie do konsultacji społecznych. W dalszej części tego przepisu nie ma zmian. Utrzymano więc zasadę, że jeśli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 zdających.

– Wprowadzenie tej zmiany świadczy o tym, że nie ma odpowiedniej liczby nauczycieli do pracy przy egzaminach. Dlatego resort decyduje się na podwyższenie progu, do którego w sali może przebywać tylko dwóch nauczycieli – zauważa Ewa Tatarczak, przewodnicząca Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”.

– Do 19 grudnia mamy czas na zgłoszenie uwag. Mam nadzieję, że nowy rząd uwzględni nasze postulaty. Zasadniczy dotyczy tego, aby nauczyciel wspomagający, który jest przypisany do ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, był obecny przy nim w trakcie egzaminu maturalnego – dodaje.

Kolejne zaproponowane przepisy przewidują możliwość wyboru na egzaminie maturalnym w części pisemnej języka łacińskiego jako obowiązkowego egazminu z języka obcego. Dotychczas można było wybierać wyłącznie spośród języków obcych nowożytnych. Egzamin z łaciny ma trwać 120 minut.

Projekt rozporządzenia przewiduje również uzupełnienie wykazu przedmiotów dodatkowych, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny w części pisemnej, o nowy przedmiot – biznes i zarządzanie. Obejmie zakres wymagań określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Dodatkowo ustalono, że czas trwania egzaminu maturalnego z biznesu i zarządzania będzie wynosił 210 minut. Pierwsza matura z biznesu i zarządzania ma się odbyć w roku szkolnym 2026/2027. W projekcie skrócono z pięciu do dwóch lat czas na przechowywanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne protokołów zbiorczych dotyczących matur. ©℗