W okresie jesienno-zimowym właściciele posesji często dokonują prac porządkowych. Palą liście, przycinają gałęzie drzew i krzewów, przygotowując je na przyszłoroczne owocowanie. W tym okresie zauważalny jest spory popyt na materiał opałowy. Podpowiadamy, co można wycinać bez zezwolenia? Jakie formalności należy spełnić, by wyciąć drzewo lub krzew?

Przepisy się nie zmieniły, choć w maju posłowie chcieli, by pnie drzew na które nie trzeba zezwolenia pogrubiły się aż o 20 cm. To spotkało się ze sprzeciwem organizacji ekologicznych. regulacje , które miały wprowadzić zmiany w kluczowym dla właścicieli art. 83f ustawy o ochronie przyrody, zostały zastopowane. Jakie są zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów?

Z reguły wycinanie drzew jest dopuszczalne. Jednak dla niektórych grup właścicieli zadrzewionych gruntów przy karczunku będzie potrzebne pozwolenie, dla innych nie będzie to konieczne.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1) ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) zasadą jest, że usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości. Sam właściciel nie musi się pytać osób postronnych czy może wyciąć swoje drzewo.

Od konieczności uzyskania zezwolenia są wyjątki.

Wycinka drzew. Kiedy nie potrzeba zezwolenia na wycięcie drzewa?

Zgodnie z art. 83f. ust. 1 pkt 3a) ustawy – zezwolenia nie trzeba uzyskiwać, gdy chodzi o drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Uzyskanie zezwoleniana wycinkę nie jest wymagane też w przypadku roślin, których usunięcie nie będzie miało związku np. z dalszą ich sprzedażą, jak to ma miejsce się na prywatnych zalesionych terenach gdzie wyręb przeznaczony jest na potrzeby przemysłu. Kiedy nie trzeba mieć zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu?

Nie potrzeba zezwolenia na usunięcie:

drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm od ziemi nie przekracza:

- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew oraz krzewów rosnących na działce będącej własnością osoby fizycznej usuwanych na cele niezwiązanie z prowadzeniem działalności gospodarczej;

- krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, jeśli zajmują powierzchnię mniejszą niż 25 m2

- drzew lub krzewów owocowych – chyba, że znajdują się one terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni. W takim przypadku trzeba starać się o zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu;

- krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy krzewy te znajdują się w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni. Wtedy potrzebne jest zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu;

- drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

- drzew lub krzewów należących do inwazyjnych gatunków obcych (IGO) stwarzających zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzających zagrożenie dla Polski;

- drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach – w rozumieniu ustawy z 28 września 1991 r. o lasach;

- drzew lub krzewów z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

- drzew lub krzewów złamanych lub przewróconych;

- drzew lub krzewów związanych z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

- drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

Warto wiedzieć, że nie potrzeba odrębnego zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, jeśli:

- starostwo albo urząd miasta na prawach powiatu nakazało usunięcie drzew lub krzewów z obszarów położonych między linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

- Urząd Transportu Kolejowego wydał zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych;

- Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze;

- osoba usuwa drzewa lub krzewy na podstawie decyzji wydanej w celu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (np. rowów, drenów, rurociągów o średnicy poniżej 0,6 m, stacji pomp do nawodnień ciśnieniowych, ziemnych stawów rybnych, grobli na obszarach nawadnianych, systemów nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych).

Jaka opłata za usunięcie drzewa?

Za usuwanie drzewa należna jest gminie opłata. Zależy ona od obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawki opłaty. ustala się ją mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm oraz stawkę opłaty.

Nie nalicza się opłat za usunięcie drzew, które nie wymagają:

-zezwolenia;

-zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych czy też bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego;

-które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości.

Zgłoszenie usunięcia drzewa. Kiedy?

W niektórych jednak sytuacjach – mimo, że drzewo jest nasze, bo rośnie na naszej posesji i nie zamierzamy go sprzedawać - konieczne będzie zgłoszenie zamiaru usunięcia do gminy.
Jeżeli drzewo ma więcej centymetrów w obwodzie pnia niż wskazują to powyższe przepisy, planowaną wycinkę należy zgłosić do gminy. Urząd w ciągu 21 dni przeprowadzi oględziny i sporządzi protokół.

W ciągu kolejnych 14 dni sprawdzi czy nie ma przeciwskazań do wycięcia rośliny, np. nieruchomość będzie wpisana do rejestru zabytków lub teren będzie przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania na zieleń. Jeżeli po 14 dniach nie ma odpowiedzi nie ma przeciwskazań do wycinki.