Głosowanie poza miejscem zameldowania i na wyjeździe od dłuższego czasu to już nie jest problem. Wszystkie formalności można załatwić bez wizyty w urzędzie. Ważne jednak, by wnioski i potrzebne dokumenty złożyć odpowiednio wcześniej, tak by urzędnik miał czas na ich weryfikację, jeszcze przed wyborami. Co zrobić, by zagłosować w innym okręgu w wyborach parlamentarnych 2023 do Sejmu i Senatu?

Zaleca się, aby do rejestru wyborców zapisywali się obywatele, którzy w wyniku zmiany miejsca zameldowania, na przykład w związku z przeprowadzką do innego miasta, chcą też na stałe zmienić miejsce głosowania. Natomiast jeżeli ktoś planuje zmienić lokalizację wyłącznie na czas wyborów i chce oddać swój głos w zbliżających się wyborach parlamentarnych 2023 do Sejmu i Senatu w innym mieście, powinien dopisać się do spisu wyborców właśnie tam, gdzie w danym momencie przebywa.

Wybory 2023 a zmiana miejsca zamieszkania. Jak dopisać się do rejestru wyborców?

Będzie potrzebny wniosek, dla którego ustalony jest jeden wzór dla wszystkich.

W przypadku wpisu do rejestru wyborców wnioskodawca musi mieć i przygotować:

 • profil zaufany;
 • skan lub zdjęcie dowodu osobistego lub elektroniczną wersję innego dokumentu, który potwierdza miejsce stałego zamieszkania.

Odpowiedni załącznik ułatwi urzędnikowi podjęcie decyzji i może przyspieszyć rozpatrzenie wniosku. Może to być:

 • np. umowa najmu mieszkania;
 • oświadczenie właściciela lokalu o zamieszkaniu wyborcy pod tym adresem;
 • rachunek za prąd z danymi osobowymi;
 • umowa o pracę; czy karta mieszkańca.

Urzędnik podejmie decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców w ciągu 5 dni od złożenia wniosku. Informację wnioskodawca otrzyma pocztą tradycyjną lub na skrzynkę na koncie Mój GOV.

Wniosek można złożyć za pośrednictwem adresu https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-wpisanie-do-rejestru-wyborcow

Głosowanie poza miejscem zamieszkania. Jak dopisać się do spisu wyborców w innym miejscu?

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców przeznaczony jest dla osób, które w dniu wyborów będą znajdowały się poza miejscem zamieszkania, ale chcą oddać głos w miejscu swojego pobytu.

Ramka Spis wyborców to rejestr wszystkich osób, które mają prawo do głosowania. Przygotowywany jest przez włodarza: wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dla każdego okręgu wyborczego, wykorzystując dane z rejestru wyborców. Każdy wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Spis jest dostępny do wglądu na pisemny wniosek samego wyborcy.

Kto może dopisać się do spisu wyborców?

Do spisu wyborców może dopisać się każdy, kto:

 • ukończył 18 lat,
 • posiada prawa wyborcze,
 • chce głosować w miejscowości, w której nie jest zameldowany,
 • nie jest nigdzie zameldowany, ale chce głosować w określonym miejscu,
 • chce głosować w obwodzie w gminie, w której będzie przebywać.

Jeżeli uprawniony do głosowania nie może osobiście udać się do lokalu wyborczego może skorzystać z pełnomocnictwa do głosowania w wyborach, aby osoba przez nią upoważniona mogła zagłosować w jej imieniu.

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • nazwisko i imiona wnioskującego,
 • imię ojca,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • adres pobytu czasowego,
 • numer PESEL.

We wniosku można również dopisać:

 • adres swojego miejsca zameldowania (gdy wniosek składa się po raz pierwszy),
 • adres miejsca zamieszkania (gdy wnioskujący mieszka za granicą),
 • gminę, która dopisała wnioskującego do spisu wyborców.

Wniosek można złożyć na 3 sposoby: osobiście w urzędzie, listownie oraz przez Internet.
Wniosek można złożyć za pośrednictwem adresu: https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-dopisanie-do-spisu-wyborcow

Jak złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców przez Internet?

Na stronie gov.pl należy wybrać usługę “Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców”, a następnie “Dopisz się do spisu wyborców”. Należy zalogować się przez Profil Zaufany, którym potwierdza się składane oświadczenia.

Po wypełnieniu wniosku należy wskazać powód, dla którego chce się dopisać się do spisu wyborców i podpisać dokument elektronicznie.