We wrześniu samorządy mają szansę złożyć wnioski o znaczne dofinansowanie, m.in. na modernizację oświetlenia i na wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa. Rozpoczął się też kolejny nabór w programie „Maluch+”, który pozwala samorządom tworzyć żłobki i utrzymywać miejsca opieki nawet przez trzy lata.

Modernizacja oświetlenia

Do 18 września można składać wnioski w kolejnej, 9. już edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę”, który uruchomił Bank Gospodarstwa Krajowego. Na modernizację infrastruktury oświetleniowej w całym kraju jest do dyspozycji w sumie miliard złotych.

► Na co? Wsparciem mogą być objęte inwestycje polegające na modernizacji infrastruktury oświetleniowej, której efektem będzie poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia. Jak wynika z wyjaśnień, możliwe jest uzyskanie dofinansowania przeznaczonego na wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetlenia ulic, dróg, skwerów, parków, placów, ścieżek rowerowych i innych miejsc publicznych na oprawy typu LED. Jak wyjaśnia w odpowiedziach na pytania BGK, dofinansowanie z programu nie obejmuje np. kosztów nabycia praw do gruntu, na którym ma być realizowana inwestycja, budowy nowych instalacji oświetleniowych zastępujących istniejące czy modernizacji iluminacji świetlnych obiektów. Kwota dofinansowania powinna być wyliczona przez wnioskodawcę jako maksymalnie 80 proc. iloczynu: liczby opraw nieenergooszczędnych i kwoty 1900 zł brutto. Ponadto instalowane oprawy oświetleniowe muszą gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadać łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i. Wymagany okres gwarancji dla zabudowanych opraw oświetleniowych wynosi co najmniej 60 miesięcy. Natomiast okres trwałości inwestycji wynosi pięć lat.

Dla kogo? Wnioski o dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego mogą składać gminy oraz związki między gminne.

Ile? Maksymalny poziom wsparcia to 4 mln zł dla jednej inwestycji. Przy czym gminy oraz związki międzygminne mogą złożyć po jednym wniosku. Wartość dofinansowania, o które można występować w tej edycji, obejmować może do 80 proc. wartości inwestycji, wymagany jest udział własny na poziomie minimum 20 proc. Dofinansowanie będzie wypłacane:

 • w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji,
 • w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2–3 transzach.

Budżet. Kwota przeznaczona na wsparcie to ok. 1 mld zł.

Terminy naborów. Obecny nabór wniosków w programie trwa od 28 sierpnia, zakończy się 18 września o godz. 17.

Gdzie złożyć wniosek? Operatorem programu jest BGK. Wnioski można złożyć w aplikacji Polski Ład udostępnionej na stronie internetowej www.bgk.pl (appsso.bgk.pl/auth/realms/POLSKILAD/account).

Więcej informacji. Regulamin konkursu, dokumenty, odpowiedzi na wybrane pytania (m.in. o kwalifikowalność konkretnych wydatków) opublikowano na stronie: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-dziewiata-rozswietlamy-polske/.

Cyberbezpieczny samorząd

Gminy, powiaty i samorządy województw mogą uzyskać wsparcie na wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa informacji. Jedna gmina może sięgnąć po dotację w wysokości 800 tys. zł. Termin składania wniosków wydłużono do 13 października.

Na co? Celem projektu „Cyberbezpieczny samorząd” ogłoszonego przez ministra cyfryzacji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego. Pieniądze będą mogły one przeznaczyć na wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Wsparcie w formie grantów dla JST może dotyczyć:

 • wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
 • wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
 • wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
 • podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie,
 • przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Jak wynika z regulaminu i z odpowiedzi na pytania, zakres wydatków jest szeroki. Kosztem kwalifikowanym może być np.: zakup firewalli, awaryjnego źródła zasilania dla urzędu gminy w postaci agregatu prądotwórczego wraz z jego montażem; serwerów, macierzy dyskowych, routerów, systemu do backupu czy sprzętu do przechowywania kopii zapasowych. Ponadto kosztem kwalifikowanym jest też zakup usług doradczych z firmy zewnętrznej (w zakresie bezpieczeństwa), usług audytu i monitoringu sieci w zakresie cyberbezpieczeństwa, autorskich praw majątkowych lub licencji, usług w zakresie przygotowania projektu itp. Jak wyjaśniono w odpowiedzi na jedno z pytań, JST może także sfinansować różnego rodzaju usługi czy szkolenia, np. wykupić w zewnętrznej firmie usługę specjalisty w zakresie cyberbezpieczeństwa, przy czym usługa ta może być wykupiona z góry tylko na okres kwalifikowalności projektu.

W ramach programu, zgodnie z listą kosztów niekwalifikowanych, nie można natomiast dokonać zakupu np. stacji roboczych i laptopów, smartfonów, urządzeń peryferyjnych (np. drukarek, skanerów, kserokopiarek), materiałów eksploatacyjnych.

Dla kogo? O wsparcie mogą ubiegać się gminy, powiaty i samorządy województw.

Wysokość wsparcia. Dofinansowanie ma formę grantu. Maksymalna kwota dofinansowania została wskazana dla każdej JST w dokumentacji konkursowej. Minimalna wysokość wsparcia to 200 tys. zł; jedna gmina, powiat lub samorząd województwa może dostać wsparcie łącznie w wysokości maksymalnie 850 tys. zł. Dofinansowanie może objąć 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Budżet. Całkowita kwota przewidziana na program wynosi 1,76 mld zł (w tym środki unijne w wysokości 1,46 mld zł i środki z budżetu państwa w wysokości ok. 300 mln zł).

Terminy naborów. Projekt jest realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym. Pierwotnie nabór miał trwać do 30 września br., jednak CPPC poinformowało o wydłużeniu terminu na składanie wniosków konkursowych do 13 października br. do godz. 16.

Gdzie złożyć wniosek? Wniosek o przyznanie grantu należy wypełnić za pomocą systemu informatycznego LSI, działającego pod adresem: https://lsi.cppc.gov.pl/beneficjent.

Więcej informacji. Zasady konkursu, regulamin i dokumentację konkursową opublikowano na stronie CPPC: www.gov.pl/ cppc/cyberbezpieczny-samorzad.

Żłobki i opieka nad maluchami

Samorządy wciąż mogą sięgnąć po dotację w programie „Maluch +”, który wspiera otwieranie żłobków i miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech. W wakacje minister stwo rodziny i polityki społecznej ogłosiło nabór ciągły wniosków – ma on trwać aż do 2025 r. Do wzięcia jest wciąż prawie 1,3 mld zł.

Na co? Program wspiera tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech, a także umożliwia finansowanie przez 36 miesięcy utworzonych miejsc opieki. Pieniądze pochodzą ze środków Krajowego Planu Odbudowy lub unijnego programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Dla kogo? O dofinansowywanie mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: JST, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy). Nabór ciągły w pierwszej kolejności adresowany jest do gmin, na terenie których na dzień składania wniosku nie funkcjonuje żadna instytucja opieki nad dziećmi do lat trzech. Wraz z wynikami naboru zostanie opublikowany raport dotyczący gmin będących „białymi plamami”. Jeżeli pozostaną nierozdysponowane środki, to zostaną udostępnione JST i podmiotom innym niż JST, przy czym pierwszeństwo pozyskania środków będą mieć gminy.

Wysokość wsparcia. Środki KPO i FERS mogą pokryć do 100 proc. wartości kosztów realizacji zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki. Nie jest wymagany wkład własny. Zgodnie z pkt 5.1 programu wysokość dofinansowania na tworzenie miejsc wynosi:

 • z KPO dla JST: 35 862 zł bez VAT na jedno nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym; wysokość dofinansowania może zostać zwiększona o wartość podatku VAT, z wyjątkiem przypadków, gdy podmiot posiada prawną możliwość odzyskania tego podatku;
 • z KPO dla podmiotów innych niż JST: 12 410 zł z VAT na jedno nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym; dofinansowanie nie będzie uwzględniać wartości podatku VAT, jeśli podmiot ma prawną możliwość odzyskania tego podatku;
 • z FERS na tworzenie miejsc dla JST i podmiotów innych niż JST: 12 410 zł z VAT na jedno nowo tworzone miejsce w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Z kolei kwota dofinansowania funkcjonowania miejsca opieki wynosi miesięcznie do ok. 837 zł.

Budżet. Na cały program przeznaczono 5,47 mld zł, do dyspozycji pozostało jeszcze 1 mld 265 mln zł.

Terminy naborów. Nabór trwa w trybie ciągłym. Wnioski oceniają i kwalifikują wojewodowie, a następnie minister dokonuje podziału pieniędzy. Wnioski, które zostaną złożone w terminie od 1 września do 31 grudnia br., zostaną zweryfikowane przez wojewodów do 15 stycznia, a lista zostanie ogłoszona przez ministra do 29 stycznia. Program ma trwać do 2025 r. lub do momentu wyczerpania środków.

Gdzie złożyć wniosek? Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej, wskazując jako adresata urząd wojewódzki właściwy ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji:

 • w przypadku gmin – za pośrednictwem formularza w Module 2 systemu teleinformatycznego Rejestr Żłobków,
 • w przypadku powiatów, województw, podmiotów innych niż JST – za pośrednictwem formularza RKZ-6 na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia (PIU Emp@tia).

Więcej informacji. Regulaminy oraz szczegółowy harmonogram przyszłych naborów zamieszczono na stronie: www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022-2029. ©℗

Oprac. Joanna Pieńczykowska