Samorząd nie musi przekazywać do budżetu państwa całej kwoty należności uiszczanej przez członka rodziny wielodzietnej za wyrobienie mu nowego dokumentu uprawniającego do zniżek i ulg.

Tak wynika ze stanowiska przedstawionego przez Ministerstwo Finansów. Dotyczy ono sytuacji, gdy posiadacz karty dużej rodziny (KDR), któremu została ona ukradziona, zgubił ją lub w inny sposób stracił, występuje do wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) o wydanie duplikatu. Jego wyrobienie wymaga wniesienia opłaty w wysokości 9,21 zł. Zgodnie z art. 13 ust. 6 ustawy z 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny (Dz.U. poz. 1863) stanowi ona dochód budżetu państwa.
Okazuje się jednak, że nie cała opłata pobierana za duplikat powinna być oddana przez samorząd. Resort finansów w swoim stanowisku wskazuje bowiem, że w tej sprawie zastosowanie ma art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 513 ze zm.). Wynika z niego, że do źródeł dochodów własnych gminy należy też 5 proc. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych – zleconych ustawami, o ile ich przepisy nie stanowią inaczej. MF podkreśla, że nie ulega wątpliwości, iż wykonywanie obowiązków dotyczących przyznawania KDR przez gminy należy do zadań z zakresu administracji rządowej. Dlatego pobierając opłatę za kartę, powinny one odliczyć dla siebie 5 proc.
– Taka informacja była dla nas zaskoczeniem, bo przyznawaniem kart zajmujemy się od czerwca ubiegłego roku – mówi Katarzyna Jureko, kierownik działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.
Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń, dodaje też, że wnioski o wyrobienie duplikatu KDR nie są zbyt często składane.
– W tym roku wydaliśmy ich osiem, w 2014 r. tylko cztery – informuje.
Oprócz prawa do zachowania 5 proc. z opłaty za wyrobienie nowego dokumentu gmina otrzymuje też z budżetu państwa dotację na ten cel. Wynosi ona 1,34 zł na wydanie duplikatu KDR.