Sejmik województwa będzie mógł uchwałą ograniczyć lub zakazać korzystania z instalacji i urządzeń służących do palenia. Zakaz ten będzie mógł zostać wprowadzony w celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko lub na zabytki. Tak zakłada nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska, którą ostatecznie wraz z poprawkami Senatu przyjął Sejm.

Nowe przepisy mają pomóc samorządom ograniczyć negatywny wpływ zanieczyszczeń pochodzących ze starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych i poprawić jakość powietrza w Polsce. – Za obecny jego stan odpowiedzialna jest w głównej mierze niska emisja pochodząca przede wszystkim z sektora bytowo-komunalnego, obejmującego zarówno indywidualne źródła wytwarzania ciepła i przygotowania ciepłej wody, jak również małe ciepłownie komunalne, a także transport – uzasadniał konieczność nowelizacji poseł PO Tadeusz Arkit.
Zgodnie z przyjętą nowelizacją w uchwale zostaną określone granice obszaru objętego ograniczeniami, rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych lub zakazanych oraz parametry techniczne dopuszczonych do stosowania instalacji i urządzeń.
Senat zaproponował m.in. upoważnienie sejmików województw, by w uchwałach mających na celu poprawę jakości powietrza mogły określać nie tylko parametry instalacji, lecz także zastosowanych w nich rozwiązań technicznych (np. filtrów). Tę poprawkę poprali posłowie.
Etap legislacyjny
Skierowano do podpisu prezydenta