Właściciele i najemcy osiągający niskie dochody mogą się starać o dodatek na pokrycie części kosztów utrzymania zajmowanego mieszkania. Od przyszłego roku będzie można otrzymywać dopłaty do wydatków za prąd.

Czy dodatek może być równy czynszowi

Reklama

Wystąpiłam o przyznanie dodatku mieszkaniowego do czynszu za lokal w spółdzielni mieszkaniowej. Mimo bardzo małych dochodów przyznano mi zaledwie kilkadziesiąt złotych dopłaty. Czy w takiej sytuacji nie powinnam dostać dodatku w wysokości czynszu?

Reklama
Dodatek mieszkaniowy ma na celu pokrycie z funduszy publicznych części kosztów utrzymania mieszkania. Jego przyznanie stanowi formę zwolnienia wnioskodawcy z obowiązku ponoszenia oznaczonej kwotowo części kosztów utrzymania zajmowanego mieszkania. Zakres udzielanej pomocy określa ustawa o dodatkach mieszkaniowych, zgodnie z którą pomoc państwa ma charakter częściowy i nie pokrywa w całości wydatków na mieszkanie osoby uprawnionej do wszystkich obciążeń związanych z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych jej obywateli i pokrycia całości wydatków z tym związanych.
Przyznanie i wysokość dodatku uzależnione jest nie tylko od dochodów osiąganych przez wnioskodawcę, ale i od wielkości nieruchomości. Przysługuje tylko wtedy, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza powierzchni normatywnej (czyli określonej w ustawie) o więcej niż 30 proc. albo 50 proc. (w drugim przypadku udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie może przekraczać 60 proc.). Wielkości normatywnej powierzchni użytkowej lokalu znajdują się w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. W przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa nie może przekraczać 35 mkw. dla jednej osoby. Przy czterech osobach będzie to 55 mkw., sześciu – 70 mkw., a w przypadku kolejnych osób powierzchnia będzie wzrastała każdorazowo o 5 mkw.
Wysokość dodatku stanowi różnicę między wydatkami ponoszonymi na lokal – ich rodzaje są wymienione w art. 6 ust. 3–6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, m.in. czynsz, opłaty eksploatacyjne, opłaty za wodę i wywóz nieczystości – przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową lokalu a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek.
Podstawa prawna
Art. 6 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.).
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 20 marca 2008 r. (sygn. akt IV SA/Po 668/2007).

Czy otrzymam dopłatę do rachunków za prąd

Od kilku lat pobieram dodatek mieszkaniowy. Słyszałam, że niedługo będę mogła otrzymywać również gminne dopłaty do rachunków za prąd. Czy to prawda?

Zgodnie z wprowadzonymi 11 września 2013 r. zmianami w ustawie – Prawo energetyczne, osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowego będą mogły od przyszłego roku ubiegać się o dodatek energetyczny. Beneficjenci dodatków mieszkaniowych są teraz określani mianem odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, o ile są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Dodatek energetyczny będzie przyznawał wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do wniosku trzeba będzie dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek energetyczny będzie wypłacany z góry do 10 każdego miesiąca. Wyjątkiem będzie styczeń, w którym dodatek energetyczny będzie wypłacany do 30 stycznia danego roku. Jego miesięczna wysokość będzie równa 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego, którą będzie ustalał minister gospodarki. W przepisach wskazano maksymalną wysokość świadczenia, jaką będzie mógł pobierać co miesiąc odbiorca. Będzie ono wynosiło rocznie nie więcej niż 30 proc. iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej (np. 900 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną i 1250 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób) oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Dodatek energetyczny będzie przysługiwał od 1 stycznia 2014 r. Do 30 listopada 2013 r. minister gospodarki ma obwieścić natomiast wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 1 ust. 1 pkt 1d i 6, art. 28 i 29 ustawy z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 984).

Czy mogę pobierać dwa dodatki

Mieszkam w lokalu należącym do spółdzielni i korzystam z dodatku mieszkaniowego. Ostatnio dostałam w spadku mieszkanie po siostrze, które wynajęłam. Czy mogę złożyć wniosek o przyznanie dodatku na drugie mieszkanie?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach spółdzielczych, jak i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych. Jest on jednak wypłacany tylko na podstawie jednego z tych tytułów. Na możliwość otrzymywania dodatku nie ma wpływu wartość posiadanego majątku.
Podstawowe znaczenie ma tutaj kryterium dochodowe, a więc i dochody osiągane z tytułu wynajęcia drugiego lokalu. Dodatek wypłacany jest jedynie wówczas, gdy średni miesięczny dochód w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie wsparcia, przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego, nie przekracza 175 proc. kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (od 1 marca 2013 r. kwota najniższej emerytury wynosi 831,15 zł miesięcznie, a więc kwota ta wynosi 1454,51 zł) i 125 proc. tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (1038,94 zł) obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
Podstawa prawna
Art. 2 i 3 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.).
Komunikat prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent (M.P. z 2013 r. poz. 95).

Czy mogę złożyć odwołanie od decyzji

Złożyłam do gminy wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Urzędnicy odmówili, a swoją decyzję uzasadnili tym, że mam dobrą sytuację majątkową. Czy mogę się odwołać?

Na osobie wnioskującej o przyznanie dodatku mieszkaniowego spoczywa obowiązek umożliwienia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i złożenia oświadczenia o stanie majątkowym. Jeżeli z kolei przeprowadzający wywiad środowiskowy pracownik urzędu gminy zauważy rażącą dysproporcję pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi przez osobę wnioskującą o dodatek mieszkaniowy a faktycznym stanem majątkowym, organ odmawia przyznania świadczenia.
Decyzja ta ma charakter uznaniowy. Jak jednak wielokrotnie podkreślały sądy administracyjne, organy administracji mają obowiązek w sposób pełny i przekonywujący przedstawić argumenty, którymi kierują się przy wydawaniu decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Decyzja odmowna musi wskazywać dowody na rażącą dysproporcję między wykazanymi przez stronę dochodami, a jej faktycznym stanem majątkowym. Dysproporcja musi być znaczna i postrzegana w odbiorze jako oczywista (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 marca 2007 r., sygn. akt I OSK 696/2006). Rozstrzygnięcie organu na podstawie nikłych ustaleń faktycznych stanowi natomiast przekroczenie granic uznania administracyjnego. Osoba, która nie zgodzi się z taką decyzją, może odwołać się od decyzji wójta w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. Odwołanie zostanie rozpoznane przez samorządowe kolegium odwoławcze.
Podstawa prawna
Art. 7 ust. 3–8 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.).

Czy straciłam szanse na pieniądze z dodatku

W ostatnich trzech miesiącach nie miałam pieniędzy na opłacenie czynszu. Gmina wstrzymała wypłatę dodatku mieszkaniowego. Czy dopłata przepadła bezpowrotnie?

W przypadku gdy urzędnicy stwierdzą, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, muszą wstrzymać wypłatę dodatku mieszkaniowego. Jeżeli spłata zadłużenia nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy, decyzja o przyznaniu dodatku wygaśnie. W razie uregulowania należności niewypłacony dodatek nie przepada i jest wypłacany za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Osoba, w stosunku do której z powodu nieuregulowania należności za zajmowany lokal mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może natomiast wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości.
Obowiązek poinformowania gminy o zaległościach czynszowych ciąży na zarządcy domu lub innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal, ale tylko w sytuacji, gdy dotyczą one płatności za pełne dwa miesiące. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi odpowiedzialność finansowa. Pobierający musi bowiem zwrócić organowi przyznającemu dodatek mieszkaniowy kwoty dodatków wypłacone za miesiące, w których występowały zaległości w tych opłatach.
Podstawa prawna
Art. 7 ust. 11–12, art. 8 ust. 4 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.).

Czy muszę dołączyć do wniosku dokumenty

Zamierzam ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. Czy oprócz wniosku muszę przedstawić jeszcze jakieś dokumenty?

W celu otrzymania dodatku należy wypełnić wniosek, którego wzór określa rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych. Można go również pobrać z właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej. We wniosku należy wpisać m.in. takie informacje, jak adres zamieszkania, nazwę i siedzibę zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu oraz jego powierzchnię. Powinien on określać liczbę osób w gospodarstwie domowym, a także kwoty wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc.
Do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy dołączyć deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty. Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty potwierdzające wysokość zadeklarowanych dochodów przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu dodatku. Właściciel domu jednorodzinnego musi ponadto dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Podstawa prawna
Art. 7 ust. 1–2a, 13-14 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.).