Sprawa dotyczyła gminy, która osiąga przychody niepodlegające opodatkowaniu VAT (m.in. z poboru podatków i opłat lokalnych, a także z opłat za wydanie określonych koncesji bądź pozwoleń) oraz obłożonych VAT (m.in. ze sprzedaży, najmu bądź dzierżawy nieruchomości, świadczenia usług umieszczania nośników reklamy). Aby zmaksymalizować przychody z jednego i drugiego rodzaju działalności, podejmuje też działania na poprawę wizerunku oraz promocję. W związku z tym ponosi wydatki m.in. na nabycie powierzchni reklamowych, czasu antenowego, usług public relations, ulotek i folderów promocyjnych oraz produkcję i zakupy gadżetów promocyjnych.
Działania jednostki skutkują zwiększeniem obrotów z dzierżawy i najmu tablic reklamowych (opodatkowane VAT). Z kolei kampanie promocyjne w mediach zachęcają potencjalnych inwestorów do nabywania czy dzierżawy terenów inwestycyjnych w gminie. Takie wydatki mają więc ostatecznie wpływ na sprzedaż opodatkowaną VAT po stronie gminy.
Gmina przyznała, że nie jest w stanie określić, jaka część wydatków na budowanie wizerunku oraz promocję gminy bezpośrednio dotyczy działalności publicznej, a jaka działalności komercyjnej. Chciała wiedzieć, czy może odliczać VAT od ponoszonych wydatków na promocję i czy powinna stosować współczynnik VAT, który służy do określenia, jaką część podatku może odliczyć.
Dyrektor izby skarbowej w interpretacji indywidualnej uznał, że gmina nie wykazała bezpośredniego związku między wydatkami na promocję a zawarciem konkretnych transakcji opodatkowanych VAT. Ponadto jego zdaniem budowanie wizerunku oraz promocja gminy są czynnościami z zakresu zadań publicznych, które są ustawowo wyłączone z VAT. Stwierdził więc, że gmina nie może odliczyć VAT.
Sprawa trafiła najpierw do WSA w Gdańsku, który oddalił skargę gminy, a następnie do NSA. Sąd kasacyjny przyznał, że autopromocja gminy ma służyć jej całościowej działalności. To, że gmina realizuje w ten sposób jedno z zadań własnych, nie oznacza, że nie realizuje również celu gospodarczego. Obydwa cele – publiczny i gospodarczy – są ze sobą ściśle związane i oddziałują na siebie.
Ponadto prawo do odliczenia przysługuje, gdy istnieje związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Nawet jeśli nie można połączyć wydatku z konkretną transakcją opodatkowaną, to może ona mieć związek z kosztami ogólnymi. Jeśli taki wydatek ma wpływ na cenę towarów i usług świadczonych przez podatnika (gminę), to może on odliczyć VAT. WSA, który był związany stanowiskiem NSA, rozpatrując ponownie sprawę, przyznał, że gmina będzie mogła odliczyć VAT do wydatków promocyjnych. A skoro nie potrafi wskazać, jaka część wydatków jest związana z czynnościami opodatkowanymi, a jaka z wyłączonymi z opodatkowania, to zgodnie z uchwałą NSA (z 24 października 2011 r., sygn. akt I FPS 9/10) powinna odliczyć cały VAT.
Autopromocja gminy ma służyć jej całościowej działalności. To, że gmina realizuje w ten sposób jedno z zadań własnych, nie oznacza, że nie realizuje również celu gospodarczego
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gdańsku z 21 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 895/15