Publikujemy kolejną, szóstą i zarazem ostatnią część komentarza do ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202).
Ewa Łukasik, prawnik, legislator, wieloletni pracownik administracji rządowej, ekspert i autor publikacji z zakresu prawa pracy / Dziennik Gazeta Prawna
Joanna Pysiewicz-Jężak, prawnik, wieloletni pracownik administracji rządowej, ekspert i autor publikacji z zakresu prawa pracy / Dziennik Gazeta Prawna
Michał Graczyk, prawnik, legislator, wieloletni pracownik administracji rządowej, ekspert i autor publikacji z zakresu administracji publicznej / Dziennik Gazeta Prawna
Obejmuje ona art. 41–43 zawarte w rozdziale 4 ustawy – Uprawnienia pracownika samorządowego oraz art. 43a–43c umieszczone w rozdziale 4a tej samej ustawy – Zmiany w podziale terytorialnym państwa. Pierwszy z tych rozdziałów, jak sam tytuł wskazuje, zawiera szczegółowe regulacje dotyczące uprawnień, jakie wiążą się z nawiązaniem i trwaniem stosunku pracy w samorządzie. Drugi z nich, którego tytuł jest mniej oczywisty, dotyczy sytuacji prawnej samorządowców w przypadku przekształcenia ich macierzystych jednostek samorządu terytorialnego.
Z części tej wynika komu, kiedy, na jakich zasadach i w jakiej wysokości przysługują należności z tytułu podróży służbowej (art. 41). W tym samym opracowaniu odniesiono się do regulaminów pracy jednostek samorządu terytorialnego oraz sposobu rekompensowania pracownikom samorządowym pracy w godzinach nadliczbowych (art. 42). Wyjaśniono również istotę art. 43, odsyłającego w niektórych przypadkach do ogólnych przepisów prawa pracy. Ponadto niniejsza publikacja przybliża, jak wspomniano powyżej, sytuację prawną pracowników samorządowych w przypadku zmian w podziale terytorialnym państwa (art. 43a–43c).
Tak jak w dotychczasowych opracowaniach, komentując poszczególne przepisy ustawy, autorzy wspierali się doktryną, judykaturą, a także własnymi doświadczeniami w tym zakresie. Stąd przykłady oraz liczne orzeczenia sądów odnoszące się do konkretnych zagadnień. Twórcy komentarza odwoływali się również do aktów normatywnych bezpośrednio albo pośrednio związanych z materią ustawy.
Z tych powodów prezentowane opracowanie z pewnością ułatwi czytelnikom interpretację, a co za tym idzie, prawidłowe stosowanie ustawy.

Komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych (część VI – ostatnia)>>

Autorami komentarza są:
Ewa Łukasik – art. 41, 43, 43a, 43b, 43c,
Joanna Pysiewicz-Jężak – art. 42,
Michał Graczyk – wstęp i redakcja.
W komentarzu do ustawy pominięto przepisy rozdziału 5 – Zmiany w przepisach obowiązujących, rozdziału 6 – Przepisy przejściowe oraz rozdziału 7 – Przepisy końcowe, ponieważ niektóre z nich od czasu wejścia ustawy w życie zdążyły się zdezaktualizować, inne natomiast nie wymagają interpretacji.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
Poprzednie części komentarza do ustawy o pracownikach samorządowych publikowaliśmy:
● cz. I / 28 stycznia 2015 / nr 18
● cz. II / 25 lutego 2015 / nr 38
● cz. III / 25 marca 2015 / nr 58
● cz. IV / 27 kwietnia 2015 / nr 80
● cz. V / 24 czerwca 2015 / nr 120
Dotychczas w dodatku Samorząd i Administracja komentowaliśmy ustawy:
● z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 ze zm.),
● z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.),
● z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 27, poz. 1505 ze zm.),
● z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 112 ze zm.).
Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w dotychczasowych wydaniach DGP na edgp.gazetaprawna.pl>>