Takie stanowisko zajął wojewoda łódzki w rozstrzygnięciu nadzorczym w sprawie uchwały podjętej przez radę Tomaszowa Mazowieckiego. Dotyczyła ona konsultacji z mieszkańcami projektu „Tomaszowski budżet obywatelski 2016 r.”. Wojewoda unieważnił ją w całości.

Jego zastrzeżenia wzbudziło m.in. to, że uchwała została podjęta bez podstawy prawnej. Ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) wskazuje, że na terenie gminy mogą być przeprowadzane konsultacje społeczne z mieszkańcami, ale zasady i tryb ich organizowania określa rada w uchwale. Radni z Tomaszowa Mazowieckiego podjęli odpowiednią uchwałę w zeszłym roku. Ustalili w niej, że decyzję o przeprowadzeniu konsultacji będzie podejmował prezydent miasta w formie zarządzenia.

– Tymczasem rada sama zadecydowała o przeprowadzeniu z mieszkańcami konsultacji w sprawie projektu „Tomaszowski budżet obywatelski 2016 r.”. Niewątpliwie wkroczyła więc w zakres kompetencji przyznanych wcześniej prezydentowi aktem prawa miejscowego – stwierdził w rozstrzygnięciu Jarosław Klimas, wicewojewoda łódzki.

Wytknął też, że zakwestionowana uchwała nie uwzględnia zasad techniki prawodawczej. – Zgodnie z tymi zasadami każdą jednostkę redakcyjną zapisuje się od nowego wiersza i poprzedza oznaczeniem. Artykuły i ustępy rozpoczyna się od akapitu. Punkty, litery i tiret rozpoczyna się na wysokości początku wprowadzenia wyliczenia – przypomniał Jarosław Klimas. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego z 1 lipca 2015 r., nr PNK-I.4131.369.2015.