Pracownik centrum integracji społecznej będzie mógł zajmować się 10 bezrobotnymi. Z zatrudnienia socjalnego będą mogły też skorzystać osoby uzależnione, które się nie leczą
Więcej osób będzie mogło korzystać z zajęć w ramach centrum integracji społecznej (CIS). Umożliwi to złożony przez posłów PO projekt wprowadzający zmiany do ustawy z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 43, poz. 225 ze zm.). Rozszerza on grupę osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które będą uprawnione do pomocy w ramach działań prowadzonych przez centra. Nowelizacja zawiera też wiele innych modyfikacji, które są korzystne dla bezrobotnych.
Wyższa premia
Co do zasady, zgodnie z obecnymi wymogami, uczestnikami zajęć w CIS mogą być osoby uzależnione, np. od alkoholu lub narkotyków, ale które wcześniej poddały się leczeniu odwykowemu lub innej formie terapii. Nowelizacja przewiduje, że nie będzie już od nich wymagane spełnienie tego dodatkowego warunku.
– Dzięki temu więcej osób będzie mogło być uczestnikami zajęć w CIS, bo teraz mimo tego że spełniają wszystkie pozostałe kryteria, nie mogły z nich korzystać – mówi Małgorzata Kochan, poseł PO, wiceprzewodnicząca komisji polityki społecznej i rodziny.
Zdaniem Anny Berg, kierownik CIS w Łapach, inną zmianą zwiększającą liczbę bezrobotnych, którzy otrzymają wsparcie w ramach działań podejmowanych przez centra, jest złagodzenie wskaźnika dotyczącego liczby uczestników, z którymi może prowadzić zajęcia jeden pracownik. Obecnie może przypadać na niego nie więcej niż 5 osób. Po zmianie przepisów będzie ich mogło być maksymalnie 10.
Nowelizacja wprowadza też modyfikacje korzystne z punktu widzenia bezrobotnych, którzy stali się uczestnikami zajęć w CIS. Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym przysługuje im za to świadczenie integracyjne, które jest równe zasiłkowi wypłacanemu przez urząd pracy. Poselski projekt zakłada, że podobnie jak zasiłki na dzieci czy wsparcie finansowe z pomocy społecznej nie będzie ono podlegać egzekucji komorniczej.
– Świadczenie integracyjne ma ułatwiać usamodzielnianie osobom, które często przez wiele lat były wykluczone społecznie. Dlatego wypłacanie go w niższej wysokości utrudnia ten proces – uważa Magdalena Kochan.
Dodaje, że obecnie świadomość zajęcia komorniczego może w ogóle zniechęcać do uczestnictwa w zajęciach w centrum lub skłaniać do ich porzucenia.
Bezrobotni będą też mogli liczyć na wyższą niż dotychczas motywacyjną premię integracyjną, która jest przyznawana przez kierownika centrum za aktywną postawę i postępy w reintegracji społecznej. Kwota takiej nagrody wzrośnie, bo zamiast maksymalnie 20 proc. świadczenia integracyjnego, będzie mogła stanowić nawet jej 50 proc.
Dłuższe wolne
Nowelizacja modyfikuje też art. 15 ust. 6a regulujący kwestie udzielania uczestnikom zajęć w CIS wolnych dni, które nie mają wpływu na obniżenie wysokości pomocy finansowej. Teraz kierownik centrum może przyznać cztery takie dni (jeżeli bezrobotny złoży wniosek). Jednak wymiar wolnego jest taki sam, niezależnie od tego, czy bezrobotny bierze udział w zajęciach w centrum przez dwa czy 12 miesięcy. Z doświadczeń wielu CIS wynika, że w przypadku dłuższego uczestnictwa jest to zbyt mała liczba dni wolnych. Zostanie więc ona zwiększona do sześciu.
Ponadto propozycja PO ma umożliwić osobom, które staną się absolwentami centrum lub klubu integracji społecznej (KIS), zakładanie spółdzielni socjalnych. Przy ministrze pracy ma powstać rada zatrudnienia socjalnego, która ma być organem opiniodawczo-doradczym. W jej skład ma wchodzić nie więcej niż 15 osób reprezentujących CIS i KIS, wojewodów oraz organizacje społeczne i zawodowe. Kadencja rady ma wynosić 3 lata.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy przed pierwszym czytaniem