Część gmin w ogóle nie zapewnia opieki nad bezdomnymi zwierzętami i od razu zlecają ich uśmiercanie – informuje Najwyższa Izba Kontroli. Wczoraj zorganizowała konferencję na ten temat.
W ocenie izby potrzebna jest pilna zmiana przepisów, np. wprowadzenie ustawowego obowiązku rejestracji i znakowania zwłaszcza bezpańskich psów przebywających w schroniskach. Każdy powinien otrzymać elektroniczny chip.
Izba przypominała, jakie wnioski płyną z dotychczasowych kontroli. W ponad 60 proc. gmin odławiano zwierzęta bez zapewnienia im miejsc w placówkach zajmujących się zwierzętami.
– Wyłapywanie psów i kotów przy równoczesnym braku ich znakowania (czipowania) otwierało drogę do ich uśmiercania lub wywożenia i wypuszczania w sąsiednich powiatach – wynika z raportu NIK.
Ponadto również 60 proc. gmin zlecało to zadanie podmiotom, które nie miały wszystkich wymaganych prawem zezwoleń. Z kolei 80 proc. pieniędzy teoretycznie przeznaczonych na opiekę nad zwierzętami w rzeczywistości trafiało do firm odławiających bezdomne zwierzęta. Natomiast 30 proc. funduszy przeznaczonych na opiekę nad nimi wydano nielegalnie lub niegospodarnie. W umowach z hyclami i schroniskami 60 proc. gmin nie zawarło żadnych wymagań dotyczących standardów opieki nad czworonogami. Połowa skontrolowanych samorządów w ogóle nie sprawdzała, co działo się ze schwytanymi zwierzętami. Zdarzało się, że część z nich była umieszczana w placówkach nieobjętych nadzorem weterynaryjnym, gdzie często doświadczały okrutnego traktowania. Z kolei schroniska nie były w stanie zapewnić zwierzętom godnych warunków bytowania – głównie z powodu przepełnienia. W efekcie czworonogi nie miały odpowiednich pomieszczeń, legowisk ani wybiegów (w 71 proc. placówek), przebywały w złych warunkach sanitarnych – zanieczyszczonych odchodami kojcach i boksach (w 43 proc.), często były źle karmione (w 21 proc. ), a nawet narażone na zranienia.
Dlatego NIK zabiega o zmianę przepisów. Poza rejestrowaniem zwierząt za pomocą chipów chce, aby wprowadzić ustawowy obowiązek zawierania w umowach z hyclami i schroniskami precyzyjnych wymagań dotyczących opieki. Samorządy powinny również zapisywać w nich możliwość kontroli tych placówek.
Wnioski o zmianę przepisów NIK skierowała do administracji rządowej, zwłaszcza Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz do posłów i senatorów.
Ważne
NIK domaga się wprowadzenia ustawowego obowiązku opieki nad bezdomnymi zwierzętami, zamiast dotychczasowego obowiązku ochrony przed nimi. Zdaniem Izby taki zapis prowadził bowiem do wyłapywania psów i kotów, dla których nie było miejsc w schroniskach