Wiele osób zostawia na ostatnią chwilę wyrobienie nowego dokumentu pozwalającego na zatrzymywanie samochodu na tzw. kopercie. Część z nich nie zdąży do 30 czerwca
Jakie przywileje wynikają z posiadania karty parkingowej / Dziennik Gazeta Prawna
Za niecały miesiąc stracą ważność karty parkingowe wydane przed 1 lipca 2014 r. Niepełnosprawni, którzy je posiadają, muszą więc złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu oraz poddać się nowym, zaostrzonym kryteriom jego uzyskania. Mimo że mieli na to rok, to dopiero pod koniec okresu przejściowego powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (PZON) odnotowują większą liczbę składanych wniosków.
Zmiany związane z posiadaniem kart parkingowych wprowadziła ustawa z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1446 ze zm.). Przewiduje ona bardziej restrykcyjne kryteria uzyskania tego dokumentu, które mają spowodować, że nie będą z niego korzystać osoby nieuprawnione. Dodatkowo ustawa zakłada utratę ważności tych kart, które zostały uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących do końca czerwca 2014 r. Początkowo miały one wygasnąć 30 listopada ubiegłego roku, ale posłowie postanowili przedłużyć okres przejściowy o kolejne siedem miesięcy (do 30 czerwca br.), tak aby wszyscy posiadacze kart zdążyli dopełnić formalności. Okazuje się, że nawet takie ułatwienie nie pomogło, bo część osób zwlekała ze składaniem wniosku o wydanie nowego dokumentu i dopiero zgłasza się w tej sprawie do PZON.
– Dzieje się tak, mimo że od ponad roku rozpowszechnialiśmy informacje o zmianie przepisów i wygaśnięciu starych kart – mówi Bożena Zimoch, przewodnicząca PZON we Wrocławiu.
Zgodnie z nowymi przepisami uzyskanie karty parkingowej wymaga posiadania odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, które będzie zawierało wskazanie o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się. Nawet osoby mające ważny dokument potwierdzający dysfunkcję muszą uzyskać nowy. Dopiero po jego otrzymaniu i pod warunkiem że będzie spełniał wspomnianą przesłankę, mogą składać wniosek o kartę.
Problem w tym, że w wielu zespołach trzeba czekać na wyznaczenie terminu komisji lekarskiej więcej niż miesiąc. Zajmują się one bowiem orzekaniem nie tylko na potrzeby kart parkingowych.
– Osoby, które teraz przyjdą do nas z wnioskiem, będą mogły się stawić przed komisją orzeczniczą w sierpniu. Do czasu uzyskania nowego orzeczenia i karty nie będą mogły korzystać z uprzywilejowanych miejsc postoju – informuje Lidia Gugała, przewodnicząca PZON w Szczecinie.
Kończący się okres obowiązywania starych kart zbiega się w czasie z wchodzącym dziś w życie rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z 7 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. poz. 691). Wprowadza ono zmiany, z których najważniejsze jest umożliwienie ubiegania się o ten dokument osobom, które nie mają stałego meldunku. Z kolei osoby, które mieszkają poza terenem gminy, w której są zameldowane, nie będą musiały jeździć do powiatowego zespołu, któremu ona podlega. Teraz będą mogły złożyć wniosek o kartę u dowolnie wybranego przewodniczącego PZON.
– To z pewnością ułatwienie dla niepełnosprawnych, zwłaszcza że część z nich w ogóle nie mogła się starać o kartę, mimo że spełniali wszystkie kryteria jej posiadania. Z drugiej strony może to spowodować, że niektóre zespoły, np. te z dużych miast, mogą być obciążone większą liczbą wniosków, co wiąże się też z dodatkowymi kosztami – uważa Lucyna Szczygielska, przewodnicząca PZON we Wrześni.