Kwota dofinansowania, którą samorząd może otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych, powinna wzrosnąć do 250 tys. zł.

O jej podniesienie apeluje Związek Powiatów Polskich (ZPP), który przyjął stanowisko w tej sprawie. Wskazuje w nim, że we wrześniu 2019 r. weszła w życie ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2240). Jej celem jest poprawa warunków życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz osób z obniżonym poziomem sprawności wynikającym np. ze stanu zdrowia, wieku lub innych przyczyn. Aby ustawa była wdrażana w praktyce, konieczne jest m.in. dostosowanie do ich potrzeb budynków, w których działają samorządowe instytucje.

Problem w tym, że służące temu inwestycje są bardzo kosztowne. Jak podaje ZPP, zakup i wykonanie windy w budynku, który nie miał do tej pory umożliwiających to rozwiązań technicznych, to wydatek rzędu pół miliona złotych. Co więcej, z uwagi na wysoką inflację te koszty są coraz wyższe i należy się spodziewać, że w najbliższym czasie nic się w tej kwestii nie zmieni.

Z tego powodu zdaniem organizacji potrzebne jest zwiększenie dofinansowania tego typu inwestycji. Dlatego ZPP wystąpił o wprowadzenie zmian do prowadzonego przez PFRON programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”. Jest on realizowany w siedmiu obszarach oznaczonych literami A–G. Wśród nich jest skierowany do samorządów obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Jednak przewidziana w nim w tym roku kwota dofinansowania, która wynosi do 165 tys. zł, jest w ocenie ZPP zbyt niska. Zdaniem powiatów powinna ona zostać podniesiona do 250 tys. zł.

Podczas ostatniego zgromadzenia ogólnego ZPP przyjął też dwa stanowiska w sprawach, o których pisaliśmy na łamach DGP. Chodzi o duże dysproporcje w wysokości budżetowej dotacji przekazywanej przez poszczególnych wojewodów na działalność powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności [pisaliśmy o tym: „(Nie)porównywalne koszty orzeczeń”, DGP nr 74/2023], które powinny być zlikwidowane poprzez urealnienie stawek zwłaszcza w tych regionach, w których są one najniższe. Z kolei drugie ze wspomnianych stanowisk dotyczy finansowania domów pomocy społecznej i różnic w kwocie dotacji, jaka trafia do powiatów na utrzymanie mieszkańców tych placówek, umieszczonych na tzw. starych zasadach, a więc przed 2004 r. („Powiaty interweniują w sprawie dotacji dla domów pomocy”, DGP nr 81/2023). Również w tym przypadku ZPP domaga się zniwelowania tych różnic poprzez podniesienie dotacji w tych województwach, w których są one najniższe. ©℗

200 mln zł to kwota przewidziana w planie finansowym PFRON na 2023 r. na program „Wyrównywanie różnic między regionami III”