Dyrektorzy domów pomocy społecznej (DPS) oraz prywatnych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom starszym lub niepełnosprawnym będą prowadzić specjalny rejestr, do którego będą trafiać informacje o zdarzeniach z udziałem ich mieszkańców, w tym o wypadkach i samouszkodzeniach.

Taki obowiązek nakłada na nich projekt nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 901), którym wczoraj zajmował się rząd. W przypadku DPS przewiduje on również, że będzie można w nich uruchamiać miejsca czasowego pobytu dla osób, które wymagają doraźnej opieki, bo np. zajmujący się nimi członkowie rodziny z jakiegoś powodu nie mogą tego robić. Zgodnie z proponowanymi przepisami pobyt czasowy będzie mógł być realizowany w formie godzinowej – od 4 do 12 godzin dziennie przez nie więcej niż 30 dni w roku lub w formie opieki całodobowej przez 30 dni w roku (ale z możliwością przedłużenia o kolejny miesiąc).

W projekcie znalazły się też zmiany dotyczące usług opiekuńczych, które są świadczone osobom niesamodzielnym w miejscu ich zamieszkania. Będą one mogły być realizowane jako usługa sąsiedzka, a więc przez osoby z ich najbliższego otoczenia. W jej ramach zapewniana ma być pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawowa opieka higieniczna i nieskomplikowane czynności pielęgnacyjne. Dodatkowo osoby świadczące usługi sąsiedzkie będą musiały ukończyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zorganizowane przez gminę lub inny podmiot, który na zlecenie samorządu będzie organizował usługi sąsiedzkie.

W projekcie nowelizacji znalazły się też regulacje obejmujące mieszkania chronione. Są one przeznaczone m.in. dla niepełnosprawnych oraz osób, które wcześniej przebywały w pieczy zastępczej i pod okiem specjalistów przygotowują się do samodzielnego życia lub uzyskują pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Mieszkania zmienią swoją nazwę na treningowe i wspomagane, a umieszczenie w nich będzie poprzedzać zawarcie kontraktu mieszkaniowego. Dodatkowo nowe przepisy poszerzają katalog podmiotów uprawnionych do prowadzenia mieszkań, bo będzie to mogła być każda jednostka organizacyjna pomocy społecznej oraz organizacja pozarządowa, która prowadzi działalność w obszarze pomocy społecznej. Wojewodowie będą zaś prowadzić rejestr lokali treningowych i wspomaganych, działających na ich terenie.

Ponadto nowelizacja przepisów wprowadzi wymóg zgłaszania przez ośrodki pomocy społecznej do rejestru centralnego, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej każdego zdarzenia, w którym doszło do czynnej napaści, naruszenia nietykalności lub znieważenia pracownika socjalnego jako funkcjonariusza publicznego – w ciągu trzech dni od jego zaistnienia.©℗

1475 to liczba mieszkań chronionych prowadzonych przez gminę, powiat lub podmiot działający na ich zlecenie