Zarządca drogi będzie mógł wejść na teren nieruchomości objętej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach również bez zgody jej właściciela lub użytkownika wieczystego w celu przeprowadzenia prac przygotowawczych przed inwestycją drogową – zakłada projekt nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, przyjęty wczoraj przez rząd.

Zgodę na wejście na nieruchomość będzie wydawał, na wniosek zarządcy drogi, wojewoda albo starosta, o ile wcześniej nie dojdzie do porozumienia w tym zakresie z właścicielem działki. Ponadto nowelizacja m.in. doprecyzowuje zakres odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.