Dwa dokumenty, dotyczące zgłoszenia się oraz ukończenia programu psychologiczno-terapeutycznego lub korekcyjno-edukacyjnego, będzie musiała przedstawić osoba stosująca przemoc domową. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało ich wzory.

Ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 535) zawiera przepisy, których celem jest mobilizowanie sprawców przemocy do udziału w zajęciach zmierzających do zmiany ich postępowania. Zgodnie z nimi domowy agresor, który zostanie skierowany przez gminny zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej do uczestnictwa w programie psychologiczno-terapeutycznym lub korekcyjno-edukacyjnym, będzie zobligowany do zgłoszenia się na takie zajęcia i dostarczania grupie diagnostyczno-pomocowej (jest ona powoływana przez zespół do indywidualnej sprawy, w której miała miejsce domowa przemoc) zaświadczenia potwierdzającego ten fakt. Po zakończeniu terapii będzie zaś wymagane od sprawcy przekazanie drugiego dokumentu, który to poświadczy. Co więcej, jeśli sprawca będzie uchylał się od udziału we wspomnianych programach, zespół złoży zawiadomienie o popełnieniu przez sprawcę przemocy wykroczenia, za które grozi grzywna lub kara ograniczenia wolności.

Jednocześnie w przepisach ustawy z 9 marca 2023 r. znalazło się upoważnienie dla ministra rodziny i polityki społecznej do wydania rozporządzenia, w którym zostanie ustalony wzór obydwu zaświadczeń. Jego projekt trafił właśnie do konsultacji. W załącznikach do tego aktu prawnego, poza tymi dwoma drukami, uwzględnione zostały również wzory pouczeń, przekazywane sprawcy przemocy – informujące go o konieczności poddania się obowiązkowi udziału w zajęciach i dostarczenia zaświadczeń oraz o grożących mu konsekwencjach za jego niedopełnienie.

Ustawa z 9 marca 2023 r. przewiduje też wydanie nowego rozporządzenia regulującego organizację i tryb prowadzenia nadzoru oraz kontroli przez urzędy wojewódzkie w zakresie tego, jak samorządy wojewódzkie, powiaty i gminy realizują nałożone na nie zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy oraz jak robią to podmioty publiczne, które zawarły umowę na ich wykonywanie z organami administracji samorządowej lub rządowej. Nowy akt wykonawczy zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie z 3 czerwca 2011 r. (Dz.U. poz. 718), a jego projekt zakłada kilka zmian w porównaniu do stosowanych do tej pory przepisów. Jedna z nich odnosi się do rodzajów przeprowadzanej kontroli.

Teraz w podlegających nadzorowi jednostkach przeprowadzane są kontrole kompleksowe, problemowe, doraźne i sprawdzające. Ten ostatni typ kontroli służy zweryfikowaniu tego, jak zostały zrealizowane zalecenia pokontrolne, ale w projektowanych przepisach nie został on uwzględniony. Nie oznacza to jednak, że takiego sprawdzenia nie będzie, ale że będzie się to odbywać na podstawie kontroli doraźnej. Dodatkowo zostanie zmieniona częstotliwość przeprowadzania kontroli kompleksowej z trzech na cztery lata. Kolejne zmiany obejmują doprecyzowanie przepisów dotyczących upoważnienia pracowników urzędu do prowadzenia kontroli sytuacji, w których są wyłączeni od udziału w kontroli, a także wydawania zaleceń pokontrolnych.

Obydwa rozporządzenia mają wejść w życie 22 czerwca br., czyli tego samego dnia, w którym zacznie obowiązywać ustawa z 9 marca br. ©℗