Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gliwicach, który rozpatrywał skargę złożoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową (RIO) w Katowicach. Wniosła ona o stwierdzenie nieważności uchwały podjętej przez Radę Miasta Zabrze w sprawie dotacji przekazywanej prywatnym żłobkom i klubom dziecięcym, działającym na jego terenie. RIO zarzuciła jej naruszenie art. 60 ust. 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 204 ze zm.).

Zgodnie z nim, gdy samorząd zdecyduje się przyznawać podmiotom prowadzącym placówki dotację celową na dziecko, to wtedy wysokość takiego wsparcia, zasady jego ustalania i rozliczania, a także kategorie dzieci nim objęte są określane w uchwale radnych. Wątpliwości RIO co do właściwego zastosowania tego przepisu wzbudziła zaś regulacja, która zakładała, że dotacja jest udzielana, gdy podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy pobiera od rodziców (opiekunów prawnych) dziecka opłatę za pobyt w wysokości nieprzekraczającej 1 tys. zł miesięcznie.