Inspektorzy wojewódzcy będą przeprowadzać kontrole w trybie zwykłym i uproszczonym. Ten drugi będzie stosowany w przypadku konieczności pilnego sprawdzenia informacji o nieprawidłowościach.
Takie postępowanie przewiduje projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzenia kontroli. Jego wydanie to efekt znowelizowanej w ubiegłym roku ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.). Jedną z wprowadzonych wówczas zmian było rozszerzenie nadzoru wojewody, który wcześniej obejmował głównie prowadzenie przez samorządy placówek opiekuńczo-wychowawczych. Obecnie obejmuje on wszystkie zadania realizowane na podstawie ustawy, w tym te związane z organizacją opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych i usamodzielnianiem pełnoletnich wychowanków. Nadzorowi podlegają też świetlice środowiskowe i ośrodki adopcyjne.
– Nowelizacja ustawy weszła w życie 19 września 2014 r., dlatego szkoda, że przepisy, które są potrzebne do tego, aby kontrola mogła być faktycznie przeprowadzana, zostały przygotowane dopiero teraz – mówi Joanna Luberadzka-Gruca z Koalicji na rzecz rodzinnej opieki zastępczej.
Projekt przewiduje dwa typy kontroli, które prowadzą upoważnieni inspektorzy. Pierwszy to kontrole w trybie zwykłym, na podstawie rocznego planu. O rozpoczęciu działań przez służby wojewody kierownik sprawdzanej jednostki będzie powiadamiany na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem. Nowe przepisy szczegółowo określają, na czym polegają i jak są wykonywane czynności kontrolne. Wskazują też, że po ich zakończeniu sporządzany jest projekt zaleceń, w którym opisane będą uchybienia i nieprawidłowości wymagające naprawienia. Kierownicy sprawdzanych jednostek będą mogli wnieść do niego zastrzeżenia. Po ich rozstrzygnięciu powstanie właściwe wystąpienie pokontrolne.
Natomiast drugim typem kontroli będą te przeprowadzane w trybie uproszczonym. Mają one mieć miejsce w przypadkach wymagających pilnego działania, np. w celu sprawdzenia informacji zawartych w skargach. Ten rodzaj nadzoru zakończy się sporządzeniem sprawozdania zawierającego opis ustalonego stanu faktycznego oraz ewentualnych zaleceń do realizacji.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia