Burmistrz polecił dyrektorom szkół prowadzonych przez gminę założenie monitoringu, przy pomocy którego ma być m.in. kontrolowany czas pracy kadry dydaktycznej danej placówki. Czy włodarz może kontrolować czas pracy nauczycieli?

Burmistrzowi nie przysługują uprawnienia do kontrolowania czasu pracy nauczycieli. Nie jest on ich przełożonym. Zgodnie z art. 68 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe (dalej u.p.o.) czas pracy nauczycieli organizuje i kontroluje dyrektor szkoły, z tym że nauczyciele są zobowiązani dokumentować w dziennikach zajęć jedynie czas przeznaczony na prowadzenie zajęć z uczniami. Ponadto monitoring wizyjny w ogóle nie może być stosowany w celu kontroli czasu pracy i to niezależnie od tego, kto miałby podjąć decyzję w tym zakresie. Na podstawie art. 108a ust. 1 u.p.o. monitoring wizyjny w szkołach samorządowych jest stosowany wówczas, gdy jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia. Co więcej, w ust. 2 art. 108a czytamy: „Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników szkoły lub placówki”.

Podkreślić także należy, że wykorzystywanie nagrań z monitoringu nie może służyć nadzorowaniu czasu pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły, ponieważ przetwarzanie danych osobowych w innym celu niż prawnie dopuszczalny narusza art. 5 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Szkoła nie jest uprawniona do udostępnienia nagrań z monitoringu wizyjnego organowi prowadzącemu w celu kontrolowania pracy kadry dydaktycznej, ponieważ nie jest spełniona żadna przesłanka przetwarzania tych danych na podstawie art. 6 RODO.

Podsumowując, w opisanej sytuacji należy uznać, że nie jest dopuszczalne korzystanie z monitoringu w celu weryfikacji czasu pracy kadry dydaktycznej placówki. ©℗

Podstawa prawna

• art. 68 ust. 5, art. 108a ust. 1 i 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2089),

• art. 5 ust. 1 lit. b, art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1),

• art. 94 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2140),

• art. 42 ust. 7a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762, ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1730).