Burmistrzowi nie przysługują uprawnienia do kontrolowania czasu pracy nauczycieli. Nie jest on ich przełożonym. Zgodnie z art. 68 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe (dalej u.p.o.) czas pracy nauczycieli organizuje i kontroluje dyrektor szkoły, z tym że nauczyciele są zobowiązani dokumentować w dziennikach zajęć jedynie czas przeznaczony na prowadzenie zajęć z uczniami. Ponadto monitoring wizyjny w ogóle nie może być stosowany w celu kontroli czasu pracy i to niezależnie od tego, kto miałby podjąć decyzję w tym zakresie. Na podstawie art. 108a ust. 1 u.p.o. monitoring wizyjny w szkołach samorządowych jest stosowany wówczas, gdy jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia. Co więcej, w ust. 2 art. 108a czytamy: „Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników szkoły lub placówki”.

Podkreślić także należy, że wykorzystywanie nagrań z monitoringu nie może służyć nadzorowaniu czasu pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły, ponieważ przetwarzanie danych osobowych w innym celu niż prawnie dopuszczalny narusza art. 5 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Szkoła nie jest uprawniona do udostępnienia nagrań z monitoringu wizyjnego organowi prowadzącemu w celu kontrolowania pracy kadry dydaktycznej, ponieważ nie jest spełniona żadna przesłanka przetwarzania tych danych na podstawie art. 6 RODO.