Jedna z zaproponowanych w nim zmian przewiduje, że od osób, które będą się zajmować zapewnianiem usług osobom z zaburzeniami psychicznymi, wymagane będzie posiadanie co najmniej trzymiesięcznego, a nie półrocznego stażu pracy w takich jednostkach jak m.in. szpital psychiatryczny, ośrodek terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczy i warsztat terapii zajęciowej.
Zdaniem PFZPSiPS dotychczasowe doświadczenia z obniżaniem wymagań, które miały wcześniej miejsce w przypadku pracowników socjalnych i pracowników domów pomocy społecznej, pokazują, że wcale nie przełożyły się na zmniejszenie braków kadrowych i większe zainteresowanie podjęciem zatrudnienia. Organizacja podkreśla, że to nie zbyt wysokie wymogi formalne, ale brak gwarantowanych na odpowiednim poziomie warunków pracy i płacy jest faktyczną przyczyną tego, że specjaliści nie chcą pracować w pomocy społecznej. Dodaje, że zamiast poprawy sytuacji może dojść do odwrotnego skutku, czyli obniżenia jakości i efektywności wsparcia zapewnianego przez osoby zajmujące się świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych. Dlatego w ocenie PFZPSiPS należy zrezygnować z tej zmiany.