Tym niemniej w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu pracy – do niego zresztą wprost odsyła art. 43 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych. Dlatego zarówno pracownicy samorządowi, jak i ich pracodawcy powinni śledzić na bieżąco proponowane zmiany w kodeksie pracy, gdyż mogą mieć one do nich zastosowanie. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na to, że ustawodawca wskazał sposób, w jaki przepisy kodeksu pracy stosuje się w sprawach nieunormowanych w ustawie o pracownikach samorządowych. Przywołany art. 43 ust. 1 przewiduje bowiem „odpowiednie” stosowanie przepisów kodeksu pracy. Odpowiedniość stosowania określonych przepisów oznacza, że niektóre z nich można stosować bez żadnej zmiany (tj. wprost), inne – trzeba odpowiednio zmodyfikować, a jeszcze inne – w ogóle nie mogą być stosowane. Zatem w każdym przypadku należy uwzględnić różnice charakteru zatrudnienia pracownika samorządowego. Odpowiadamy na wybrane pytania pojawiające się na szkoleniach prowadzonych z tematyki dotyczącej zapowiadanych zmian w kodeksie pracy. Z dużym prawdopodobieństwem wejdą one wkrótce w życie, bo wymóg ich wprowadzenia wynika m.in. z unijnych dyrektyw.
O co urzędy pytają na szkoleniach

Obowiązywanie przepisów