Przypomnijmy, że w art. 238 u.f.p. ust. 1 postanowiono: „Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej:
1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,
2) regionalnej izbie obrachunkowej ‒ celem zaopiniowania
‒ do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy”.