Powiaty nie będą mogły uruchamiać nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także odmawiać przyjmowania dzieci pochodzących z terenu innego samorządu do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Wprowadzenie takich przepisów przewiduje ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, która została uchwalona przez Sejm. Zakłada ona również powstanie centralnego rejestru, w którym będą gromadzone dane m.in. o dzieciach, rodzicach zastępczych oraz osobach posiadających kwalifikacje do pełnienia tej funkcji. Dostęp do niego będą miały sądy rodzinne, co ma ułatwić znajdowanie dla dzieci wolnych miejsc w rodzinnej pieczy, tak aby jak najmniej z nich trafiało do placówek.
Ponadto ustawa podnosi wynagrodzenie przysługujące rodzicom zastępczym zawodowym oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka z nie mniej niż 2168,76 zł do 4100 zł brutto miesięcznie. Jeszcze wyższa podwyżka, bo do kwoty 4500 zł, znalazła się w poprawce, jaką do ustawy przyjęli senatorowie, ale Sejm jej nie zaakceptował.
Odrzucone zostały też inne zmiany, za którymi wcześniej opowiedział się Senat. Izba wyższa parlamentu chciała bowiem również np. podnieść świadczenie wypłacane na pokrycie kosztów dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy, zmniejszyć limit miejsc w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych z 30 do 14, a więc do poziomu obowiązującego w domach dziecka, oraz umożliwić zatrudnianie osób prowadzących rodzinny dom dziecka na podstawie umowy o pracę (teraz starostowie podpisują z nimi umowy zlecenia). Ostatecznie uwzględniona została tylko jedna senacka poprawka. Zgodnie z nią samorządy będą mogły otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa lub pieniądze z Funduszu Pracy – w przypadku tego drugiego źródła w kwocie nie wyższej niż 40 mln zł w skali roku – na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Pieniądze te będą przekazywali powiatom wojewodowie na podstawie podpisywanych z nimi umów.
W ustawie znalazły się również zmiany dotyczące działalności ośrodków adopcyjnych i procedur służących przysposobieniu dziecka, urlopów rodzicielskich dla rodziców adopcyjnych oraz pomocy udzielanej osobom usamodzielniającym się po pobycie w pieczy zastępczej. Nowe przepisy wejdą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od daty ich ogłoszenia. ©℗
Etap legislacyjny
Ustawa czeka na podpis prezydenta