Wprowadzenie takich przepisów przewiduje ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, która została uchwalona przez Sejm. Zakłada ona również powstanie centralnego rejestru, w którym będą gromadzone dane m.in. o dzieciach, rodzicach zastępczych oraz osobach posiadających kwalifikacje do pełnienia tej funkcji. Dostęp do niego będą miały sądy rodzinne, co ma ułatwić znajdowanie dla dzieci wolnych miejsc w rodzinnej pieczy, tak aby jak najmniej z nich trafiało do placówek.
Ponadto ustawa podnosi wynagrodzenie przysługujące rodzicom zastępczym zawodowym oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka z nie mniej niż 2168,76 zł do 4100 zł brutto miesięcznie. Jeszcze wyższa podwyżka, bo do kwoty 4500 zł, znalazła się w poprawce, jaką do ustawy przyjęli senatorowie, ale Sejm jej nie zaakceptował.