Jedynie obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy będą mogli korzystać z uproszczonej procedury oświadczeniowej, która pozwala na szybką legalizację zatrudnienia w Polsce. Z listy zostaną wykreśleni Rosjanie.

Nie będą mogli też już korzystać z ulgowych warunków uzyskiwania zezwoleń na pracę sezonową. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Przygotowało go Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Resort uzasadnia proponowane zmiany działaniami zbrojnymi Rosji w Ukrainie i obawami przed rosyjskim atakiem hybrydowym na terytorium Polski. W związku z tym wprowadzone zostały ograniczenia w zakresie przekraczania granicy RP przez Rosjan, za czym powinno pójść zniesienie ułatwień w zakresie dostępu obywateli Federacji Rosyjskiej do polskiego rynku pracy.
– Firmy spodziewały się takiego ruchu ze strony rządu – komentuje Robert Lisicki, ekspert Konfederacji Lewiatan. – Z jednej strony pracodawcy potrzebują wykwalifikowanych pracowników, ale z drugiej ta decyzja wykracza poza kwestie związane z rynkiem pracy. Oczekujemy natomiast, że resort w zamian za to zdecyduje się, aby na listę państw, których obywatele mogą korzystać z uproszczonej procedury, zostały wpisane inne kraje – dodaje.
35 tys. obywateli Rosji w 2021 r. skorzystało z oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy
140 tys. pracodawców rocznie zatrudnia cudzoziemców
Rosjanie, którzy są zatrudnieni w Polsce na podstawie oświadczeń, będą mogli pracować w Polsce do czasu upływu ich ważności.
Resort szacuje, że budżet straci na proponowanym rozporządzeniu ok. 3,5 mln zł rocznie z uwagi na spadek dochodów związanych ze składaniem wniosków dotyczących oświadczeń (połowa dochodów z tego tytułu zasila budżet państwa, a druga samorząd powiatowy).
Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Resort planuje też nowelizację rozporządzenia w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń. W tym wypadku również z katalogu państw, których obywatele mogą korzystać z uproszczonej procedury uzyskiwania zezwoleń na pracę w Polsce, zostaną wykreśleni Rosjanie. Argumentacja resortu jest podobna jak w przypadku oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową.©℗
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do uzgodnień