Takie rozstrzygnięcie podjął NSA w sporze między dwoma jednostkami administracji publicznej – samorządowymi, choć występującymi w zupełnie innych rolach.
Sprawa zaczęła się od wniosku marszałka województwa mazowieckiego, który zwrócił się do starosty powiatu P. o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków dla kilku działek położonych w gminie G. Wskazał, że te dokumenty mają stanowić załącznik do wniosku o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie tych działek na własność samorządu województwa po reformie administracji z 1999 r. Starosta poinformował jednak wnioskodawcę, że za wydanie tych dokumentów należy wnieść opłatę w kwocie 150 zł. Marszałek w odpowiedzi wskazał jednak, że opłata została naliczona niezasadnie, powołując się na art. 40b ust. 2 pkt. 4 lit. a Prawa geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990; dalej: p.g.k.), zgodnie z którym nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzane i wydawane na żądanie m.in. jednostek samorządowych w związku z ich działaniami mającymi na celu ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej.