Gmina nie będzie mogła żądać od obywatela zwrotu bonifikaty udzielonej na wykup mieszkania również w przypadku, gdy pieniądze z jego sprzedaży przeznaczy on na uzyskanie prawa spółdzielczego do nieruchomości. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) wniesionego do Sejmu przez posłów PO.
Obecnie osoba, która uzyskała od gminy bonifikatę na zakup mieszkania i zbyła je przed upływem pięciu lat, jest zobowiązana do zwrotu pieniędzy. Przepisu tego nie stosuje się, jeśli lokal został zamieniony na inny w celach mieszkaniowych lub gdy środki z jego sprzedaży zostaną w ciągu 12 miesięcy przeznaczone na zakup innego mieszkania. Nabycie definiowane jest jako przeniesienie własności nieruchomości albo prawa do użytkowania wieczystego. Nie wymienia się w tym przypadku spółdzielczego prawa do lokalu.
„Jak wynika z niektórych komentarzy do ustawy, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub też zamiana na takie prawo przypuszczalnie wypełnia zamiar ustawodawcy dotyczący zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, ale wprost nie jest wskazane w ustawie, jako podstawa do zwolnienia z obowiązku żądania zwrotu udzielonej bonifikaty” – wskazują wnioskodawcy w uzasadnieniu projektu.
Dodają, że samorządy zgłaszają wątpliwości, czy w takim przypadku mogą odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty. Boją się bowiem, że stosując zwolnienie bez wyraźnego przepisu, naruszą dyscyplinę finansów publicznych.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji wniesiony do Sejmu