Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Lublinie, który rozpatrywał skargę złożoną przez właścicielkę żłobka. Dotyczyła ona uchwały Rady Miasta Zamość podjętej w listopadzie 2019 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na jego terenie. Podstawę do jej przyjęcia stanowi art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1324). Jednak przedsiębiorczyni zarzuciła radnym, że naruszyli te przepisy, bo umieścili w uchwale zapis wskazujący, że wniosek o przyznanie dotacji składa się nie później niż do 20 września roku poprzedzającego jej udzielenie. Jej zdaniem art. 60 ust. 1 i 2 ustawy nie daje im kompetencji do stawiania takiego wymogu przy ubieganiu się o dotację i uniemożliwia uzyskanie dofinansowania przez podmioty, które rozpoczną działalność po 20 września (w takiej sytuacji znalazła się skarżąca).
Rada miasta w odpowiedzi na skargę argumentowała, że określenie granicznego terminu nie stoi w sprzeczności z żadnym przepisem prawa i jest uzasadnione koniecznością zaplanowania przez gminę wydatków budżetowych. Dodała, że także podmioty prowadzące żłobki muszą z wyprzedzeniem zatrudnić personel, zapewnić lokal i wyposażenie dla odpowiedniej liczby dzieci. Jednocześnie ustalenie sztywnej daty składania wniosku o dotację nie stanowi pozbawienia prawa do jej uzyskania.