Takie rozwiązanie znajdzie się w projekcie nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.), który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Realizuje on uchwałę nr 102 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z 21 października 2021 r., która zawnioskowała o zmianę art. 46a ust. 1 pkt 1 wspomnianej ustawy. Obecnie stanowi on, że fundusz otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na wypłatę dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników w wysokości do 30 proc. środków przewidzianych na to zadanie.
Użyte w przepisie sformułowanie „do 30 proc.” powoduje jednak to, że w praktyce przekazywane do PFRON pieniądze są niższe. Przykładowo w tym roku plan finansowy funduszu przewiduje, że na subsydia płacowe będzie wydane 3,6 mld zł, a dotacja wynosi 676 mln zł. Oznacza to, że pokryje ona tylko 18,8 proc. kwoty na wypłatę dofinansowań (podobnie było w poprzednich latach). W efekcie fundusz musi dokładać więcej z własnych przychodów, co sprawia, że mniej pieniędzy może być wykorzystane na inne jego zadania, takie jak finansowanie pomocy indywidualnej dla osób niepełnosprawnych (m.in. dopłaty do turnusów, sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier), warsztatów terapii zajęciowej i wspieranie organizacji pozarządowych.