Pieniędzy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu nie można wykorzystywać na dowolne cele związane z profilaktyką uzależnień – wyjaśniła Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.

Z wnioskiem o wyjaśnienie przepisów wystąpił p.o. wójt gminy Tczew. Pytał, czy może sfinansować z dochodów gminy zakup alkomatów dla komendy powiatowej policji. Pieniądze miały pochodzić z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, o których mowa w art. 18, art. 181 i art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1119 ze zm.).
Prezes RIO w Gdańsku wyjaśnił, że nie. Wskazał, że realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu jest zadaniem własnym gminy. W tym celu gmina przygotowuje i uchwala specjalny program stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych. Katalog zadań, które znajdują odzwierciedlenie w powyższym programie, reguluje art. 41 ust. 1 ustawy. Ma on charakter otwarty, można więc objąć nim również inne zadania niż wymienione w tym przepisie.
Prezes RIO wskazał, że zgodnie z art. 182 dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i art. 181 oraz art. 111 mogą być wykorzystywane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Oznacza to, że ocena dopuszczalności sfinansowania zakupu alkomatów dla komendy powiatowej policji wymaga odwołania się do treści obowiązującego w gminie takiego programu.
Nie jest zatem dopuszczalne wykorzystanie dochodów pochodzących z tych opłat na dowolne (niewskazane w programie) cele związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Tymczasem – jak wskazała RIO – z załącznika do uchwały rady gminy Tczew nie wynika, że realizacja zadań w nim określonych miałaby odbywać się poprzez finansowanie zakupu alkomatów dla komendy policji. W konsekwencji wykorzystanie na ten cel dochodów z wymienionych opłat pozostawałoby w sprzeczności z postanowieniami tej uchwały oraz w konsekwencji z art. 182 ustawy. ©℗