Skala zmian wprowadzanych rozporządzeniem ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571 – dalej: nowe rozporządzenie) niewątpliwie jest znacząca przede wszystkim dla jednostek samorządu terytorialnego. Przed nimi, a ściślej rzecz ujmując, przed służbami finansowo-księgowymi stoją znaczne wyzwania, aby wdrożyć nowe rozwiązania. Tym bardziej że ustawodawca na dostosowanie uchwał budżetowych na 2022 r. do nowych wymogów dał tylko trzy miesiące – termin upływa więc 27 października 2022 r. W wielu przypadkach będzie on zapewne niewystarczający, szczególnie że z reguły każde zmiany przepisów na początku generują mniejsze lub większe problemy. Zamiast rozwiązywać je we własnym zakresie, warto skorzystać z pomocy regionalnej izby obrachunkowej właściwej miejscowo dla danej jednostki samorządowej. Do zadań izb należy bowiem m.in. udzielanie wyjaśnień w zakresie przepisów o finansach publicznych.
Generalnie nowe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (tj. 28 lipca 2022 r.), z mocą od 1 stycznia 2022 r., z pewnymi wyjątkami – część zmian wchodzi w życie z mocą:
 od 12 stycznia 2022 r.