Zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych samorządy zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Kluczową rolę w przeprowadzeniu stosownego postępowania odgrywa kierownik zamawiającego podmiotu, którym w przypadku urzędu miasta jest burmistrz (prezydent). Jego główna rola w tym zakresie ma normatywną podstawę w art. 52 prawa o zamówieniach publicznych (dalej: p.z.p.). Aczkolwiek w pewnych warunkach kierownik może oddelegować do tego zadania inne osoby.

Tryby zamówieniowe