Kwestie związane z zaciąganiem zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego powinny być zasadniczo rozpatrywane z odwołaniem do stosownych regulacji ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.). W pytaniu chodzi o zaciągnięcie zobowiązania, zapewne wskutek udzielenia zamówienia publicznego określonemu wykonawcy wybranemu w procedurze zamówień publicznych, do czego zresztą zobowiązuje jednostki sektora finansów publicznych art. 44 ust. 4 u.f.p. Jednak zanim dojdzie do zaciągnięcia takiego zobowiązania, w budżecie JST muszą zostać zabezpieczone środki na ten cel. Kompetencję w tym zakresie przedmiotowym posiadają – w zależności od charakteru zmian budżetowych – organ stanowiący lub organ wykonawczy danej jednostki.

Z upoważnieniem i bez niego