Takie warunki przewiduje uchwalona przez Sejm ustawa o ekonomii społecznej, która ma w sposób kompleksowy uregulować funkcjonowanie tego sektora.
Jej przepisy określają, że do podmiotów ekonomii społecznej zaliczają się m.in. spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, organizacje pozarządowe, centra i kluby integracji społecznej. Do tej listy w trakcie prac nad ustawą posłowie dodali jeszcze spółdzielnie produkcji rolnej. Wszystkie te podmioty będą mogły się ubiegać o status przedsiębiorstwa społecznego. Jego uzyskanie będzie wymagało spełnienia wspomnianych wymogów. Co ważne, w przypadku gdy podmiot działa na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem, przepisy wskazują, że musi ich zatrudniać co najmniej 30 proc. Jednocześnie ustawa zawiera katalog grup, które należą do tej kategorii. Wśród nich są np. osoby bezrobotne, starsze, niepełnosprawne, usamodzielniające się po pobycie w pieczy zastępczej, opuszczające placówki penitencjarne, a także uchodźcy.