Do jutra (12 lipca) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki mogą wnioskować o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Piąta edycja przeznaczona jest na rozwój stref przemysłowych.

Operatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a samorządy mogą składać wnioski za pośrednictwem specjalnej aplikacji Polski Ład. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje premier, po wcześniejszej analizie przez rządową komisję raportu przesłanego przez BGK. Główne cele programu to pobudzenie aktywności inwestycyjnej JST, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, poprawa warunków życia, powstanie nowych miejsc pracy, a ostatecznie również podniesienie poziomu produktywności polskiej gospodarki. Rząd przekonuje, że program pomoże odbudować gospodarkę po pandemii naznaczonej lockdownami.

Ile i na co?

Bezzwrotne dofinansowanie może wynieść do 98 proc. wartości inwestycji z minimalnym wkładem własnym na poziomie 2 proc. JST mogą złożyć maksymalnie dwa wnioski (limit nie dotyczy liczby inwestycji), z czego jeden może opiewać na kwotę maksymalnie 100 mln zł, a drugi – 250 mln zł.
W kończącym się piątym naborze JST mogą uzyskać bezzwrotne dofinansowanie na działania wspierające rozwój stref przemysłowych w trzech obszarach. Pieniądze mogą być przeznaczone na stworzenie lub poprawę warunków obsługi i rozwoju: istniejących spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych o powierzchni co najmniej 80 ha; planowanych spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych o powierzchni co najmniej 60 ha lub międzynarodowych terminali intermodalnych o strategicznym znaczeniu gospodarczym, działających w sieci kompleksowej i bazowej TEN-T, która obejmuje linie kolejowe, porty i terminale kolejowo-drogowe.
Istniejące tereny muszą być oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren produkcji, z którego przynajmniej 50 proc. powierzchni było zagospodarowane infrastrukturą przemysłową w dniu ogłoszenia naboru. Z kolei planowane tereny muszą przynajmniej w 50 proc. stanowić własność Skarbu Państwa lub JST, lub spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi, lub spółek, których właścicielem są wymienione podmioty.

Kiedy pieniądze trafią do samorządów?

Bank Gospodarstwa Krajowego przypomina, że dofinansowanie można uzyskać tylko dla nierozpoczętych jeszcze inwestycji. Program nie zakłada zwrotu środków wydatkowanych wcześniej. „Co do zasady jednak JST może takie wydatki pokryć z udziału własnego” – czytamy na stronie internetowej BGK.
Kiedy JST dostaną pieniądze, jeśli ich wniosek przejdzie pozytywnie weryfikację? W przypadku inwestycji, które zostaną zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy – po zakończeniu inwestycji. Przy większych projektach, trwających ponad rok, środki będą wypłacane w dwóch–trzech transzach, zgodnie z harmonogramem – po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji. Program nie wprowadza ograniczeń, jeśli chodzi o całkowity czas realizacji inwestycji, natomiast wybór wykonawców powinien rozpocząć się nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od udostępnienia w aplikacji Polski Ład wstępnej promesy dla inwestycji objętej programem.
Termin naboru wniosków upływa we wtorek o godz. 17. Nie jest prowadzony nabór wniosków papierowych – można je składać wyłącznie za pomocą aplikacji. Aby uzyskać do niej dostęp, osoba uprawniona do wykonywania czynności w imieniu JST lub związku musi zawnioskować o to poprzez ePUAP. ©℗