W życie wchodzą dziś przepisy art. 31-35 nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1265). Przesądzają one o tym, że przysługujące samorządom zwiększenie kwoty podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej - mające rekompensować straty związane z wejściem w życie drugiej wersji Polskiego Ładu i obniżką stawki PIT z 17 do 12 proc. - będzie w 2023 r. dzielone proporcjonalnie do planowanych na ten rok dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z PIT. Zgodnie z ocenami skutków regulacji ustawy do podziału ma być dodatkowo 10,3 mld zł, choć sam rząd szacuje, że straty JST z tego tytułu wyniosą w 2023 r. ponad 11 mld zł (pisaliśmy o tym w artykule „Subwencja dla samorządów - sprawiedliwa, ale niepewna”, DGP nr 104/2022).
Pierwotnie środki te miały być dzielone tak, jak rekompensata przyznana samorządom za wprowadzenie pierwszej wersji Polskiego Ładu, a więc proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Samorządowcy zwracali uwagę, że przez to część gmin otrzymałaby rekompensaty nawet 20-krotnie wyższe od ubytków, straciłyby natomiast miasta na prawach powiatu. Ostatecznie, za sprawą poselskiej poprawki, rządzący zmienili sposób podziału zwiększonej kwoty podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej na 2023 r.