Tak wynika z odpowiedzi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) udzielonej Ogólnopolskiej Bazie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org). Organizacja zapytała o sytuację pracodawcy, który ma status zakładu pracy chronionej (ZPChr) i chciałby skorzystać z uprawnienia przewidzianego w art. 33 ust. 1 pk1 lit. a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. poz. 573 ze zm.), czyli zwolnienia z podatku od nieruchomości. Aby to było możliwe, musi on spełniać wymóg wskazany w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy dotyczący osiągania wskaźnika zatrudnienia minimum 30 proc. osób niewidomych, psychicznie chorych lub upośledzonych umysłowo, zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Pracodawca nie jest jednak pewny, czy zaświadczenia od lekarza specjalisty (psychiatry), które przedstawili mu pracownicy, można uznać za potwierdzające występowanie u nich choroby psychicznej i w efekcie może ich wliczyć do wskaźnika 30 proc. Na tych dokumentach umieszczone zostały bowiem kody ICD-10, czyli Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, a mianowicie: F41.0 – zaburzenia lękowe z napadami, F41.1 – zaburzenia lękowe uogólnione i F41.2 – zaburzenia depresyjne i lękowe mieszane.
PFRON wyjaśnia, że występowanie chorób psychicznych może być dokumentowane orzeczeniem o niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 02-P lub innym dokumentem, z którego treści ten fakt będzie wynikał w sposób jasny i zrozumiały dla osób bez przygotowania medycznego. Dodaje, że zgodnie z ICD-10 wymienione na zaświadczeniach zaburzenia zalicza się do zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną. Oparcie się wyłącznie na opisach zawartych w ICD-10 nie daje odpowiedzi na pytanie, czy te zaburzenia zalicza się do chorób psychicznych. Kompetencji do takiego stwierdzenia nie ma ani pracodawca, ani PFRON. Ma je lekarz specjalista z dziedziny psychiatrii na podstawie karty pacjenta i przeprowadzonego wywiadu lekarskiego.