Nie, w uchwale dotacyjnej dla klubów sportowych nie można ujmować zapisów dotyczących utworzenia rezerwy celowej na ewentualne, przyszłe dotacje w trakcie roku budżetowego. Rezerwy celowe są bowiem ujmowane w budżecie danej jednostki samorządu terytorialnego. Jeśli takie zapisy zostaną przyjęte, to z dużym prawdopodobieństwem zakwestionuje je regionalna izba obrachunkowa.
Punktem wyjścia do analizy prawnej pytania są art. 27 i 28 ustawy o sporcie. W pierwszym z artykułów podano m.in., że tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne JST. Organ stanowiący JST może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego, o którym mowa w ust. 1, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć.