Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Szczecinie, który rozpatrywał skargę złożoną przez gminę Węgorzyno na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody zachodniopomorskiego. Organ nadzoru stwierdził bowiem nieważność uchwały rady tej gminy w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za żłobek. Zgodnie z jej zapisami rodzic może płacić obniżoną o 50 proc. należność za pobyt dziecka w placówce, jeśli do niej lub do gminnego przedszkola uczęszcza jego rodzeństwo. Radni wskazali też, że dyrektor żłobka może udzielać indywidualnych zwolnień z opłaty w sytuacjach uzasadnionych ważnym interesem rodzica lub opiekuna, interesem publicznym lub względami społecznymi. Obniżenie może być zastosowane również do należności za okresy poprzedzające wejście w życie uchwały.
Do przyznania tego uprawnienia zastrzeżenia wniósł wojewoda. Jego zdaniem doszło do naruszenia art. 59 ust. 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.). Stanowi on, że to rada gminy w uchwale określa warunki całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat żłobkowych. Nie jest możliwe scedowanie tego prawa na inny organ. Wojewoda zwrócił uwagę, że rada posłużyła się niedookreślonymi pojęciami: ważnego interesu, interesu publicznego oraz względów społecznych. Nie zdefiniowała ich, przyznając tym samym zupełną swobodę w ich interpretowaniu dyrektorowi żłobka i pozostawiając mu luz decyzyjny.