Z opisu należy wnioskować, że gmina posiadała zabezpieczenie na nieruchomości przedsiębiorcy w postaci hipoteki przymusowej. Ta instytucja ma podstawy normatywne w ustawie o księgach wieczystych i hipotece. W jej art. 109 postanowiono, że wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika. Hipoteka przymusowa ma zatem na celu zabezpieczenie wierzytelności podmiotu, na rzecz którego zostaje ustanowiona.
Z art. 1025 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) wynika zaś, że „z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności: