Stowarzyszenie złożyło do komitetu wyborczego jednego z kandydatów na Prezydenta RP wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Komitet jednak odmówił. Organizacja przeprowadziła postępowanie w sprawie bezczynności organu, ale bez skutku. W związku z tym wniosła skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, jednakże i ona została odrzucona.
W uzasadnieniu sąd argumentował, że komitet wyborczy nie mieści się w kręgu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej. Co więcej, zgodnie z ustawą z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1319 ze zm.) ulega on rozwiązaniu z mocy prawa po upływie 60 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W tym przypadku stało się to co prawda po wydaniu decyzji odmawiającej udzielenia informacji, ale przed złożeniem skargi. Co za tym idzie, na dzień złożenia skargi komitet nie istniał i nie może być stroną postępowania.