Aneta Fornalik, adwokat w Sowisło Topolewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych S.K.A.

Ustawowe terminy

Moment wszczęcia postępowania może mieć niekiedy znaczenie dla oceny dopuszczalności prowadzenia postępowania lub wydania decyzji w sprawie. Przede wszystkim ma jednak znaczenie dla ustalenia terminu, w jakim organ powinien sprawę rozpatrzyć. Na tym tle rodzi się także pytanie, czy w ogóle ma on wpływ na określenie daty wszczęcia postępowania.
Przypomnijmy, że z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) wynika, iż niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą zostać rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o powszechnie znane fakty i dowody albo takie, które są urzędowi znane lub które może on łatwo ustalić (par. 2). Z kolei załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, w postępowaniu odwoławczym zaś – w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania odwołania (par. 3). W postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (par. 3a).

Na wniosek i z urzędu

Postępowanie administracyjne może być wszczynane z urzędu lub na wniosek – czyli na żądanie strony. Postępowania wszczynane z urzędu to głównie postępowania sankcyjne, dotyczące wymierzenia różnego rodzaju kar pieniężnych lub administracyjnych oraz określenia obowiązków. Postępowania wnioskowe dotyczą głównie uzyskania uprawnień lub zezwoleń, np. wydania decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia odpadowego. Zgodnie z art. 61 k.p.a: