Jej celem jest stworzenie bardziej elastycznej formuły finansowania budżetu partycypacyjnego. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami (art. 5a ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym) „środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule obejmujące całość gminy i jej części w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych”. Sformułowanie, które umożliwia podział pieniędzy z bud żetu partycypacyjnego tylko dla „jednostek pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych”, jest problematyczne. Dlaczego? Bo w przypadku braku wyodrębnienia jednostek pomocniczych gmina, przygotowując budżet obywatelski, może utworzyć wyłącznie pulę obejmującą całość jej terytorium.
Obowiązujący przepis nie powoduje utrudnień jedynie wtedy, gdy w gminie są utworzone jednostki pomocnicze. W praktyce jednak wiele gmin jest podzielonych na obszary (dzielnice, sołectwa, wsie lub inne rejony), które nie zostały określone jako odrębne jednostki pomocnicze w statucie. W związku z tym samorządy nie mogą dzielić pieniędzy przeznaczonych na budżet obywatelski pomiędzy te obszary, gdyż nie są one formalnie wyodrębnione jako jednostki pomocnicze gminy.