Sejm uchwalił wczoraj nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zawiera ona kilka modyfikacji dotyczących świadczenia przysługującego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom (40 zł dziennie na jedną osobę).

Pierwsza z nich zakłada wydłużenie okresu pobierania tej pomocy z maksymalnie 60 do 120 dni. Druga zmiana sprowadza się do tego, że we wniosku o przyznanie pieniędzy trzeba będzie podać numer PESEL uchodźcy, podczas gdy obecne przepisy wskazują, że jest wpisywany, jeśli uchodźca go posiada.
Następna nowość to powstanie bazy danych z informacjami o osobach, na które zostały złożone wnioski. Gminy będą w niej sprawdzać, czy ktoś nie ubiega się o świadczenie na tego samego obywatela Ukrainy. Będą też miały dostęp do rejestru prowadzonego przez straż graniczną w celu weryfikacji danych we wnioskach.