Przepisy dotyczące niepublicznych placówek oświatowych, w tym przedszkoli, są zgrupowane w art. 168 i nast. prawa oświatowego. Z punktu widzenia konstrukcji statutu na uwagę zasługuje art. 172, w którym podano, że szkoła lub inna placówka edukacyjna działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą. W kolejnych ustępach tego przepisu określono zaś części składowe statutu [ramka] oraz wyraźnie wskazano, że odnoszą się one także do przedszkoli niepublicznych i oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych – z tym zastrzeżeniem, że czas pracy tych placówek ustala ich organ prowadzący (art. 172 ust. 3).
Niezbędne elementy składowe