Projektem poprawek do tego projektu - na wniosek ministra infrastruktury i rozwoju - we wtorek ma się zająć rząd.

Projekt - jak podkreślają jego autorzy - reguluje zasady wznoszenia na terenie rodzinnych ogrodów działkowych (RDO) niewielkich domków rekreacyjno-wypoczynkowych, czyli altan. Chodzi o doprecyzowanie przepisów ustawy Prawo budowlane z 1994 r. i ochronę kilkuset tysięcy obywateli.

Zgodnie z prawem pozwolenia na budowę nie wymagają altany i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 35 m kw., a wysokości: do pięciu metrów w przypadku dachów stromych lub do czterech metrów dla dachów płaskich.

W styczniu tego roku Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że zgodnie z Prawem budowlanym altana to budowla o lekkiej konstrukcji, często ażurowej, stawianej w ogrodzie, przeznaczona do wypoczynku i ochrony przed słońcem i deszczem. Wykładnia ta spowodowała - zdaniem autorów obywatelskiego projektu - że wobec działkowca, który wzniósł na terenie ROD obiekt o wymiarach zgodnych z prawem budowlanym, ale o konstrukcji niezgodnej z definicją, orzeczono nakaz rozbiórki.

W Polsce ok. 900 tys. działkowców posiada altany. "W zdecydowanej większości przypadków są one obiektami nie odpowiadającymi definicji przyjętej przez NSA. (...) bez zmiany obecnie obowiązującego prawa zarzut dopuszczenia się samowoli budowlanej może być postawiony nawet 900 tys. działkowców" - napisano w uzasadnieniu projektu.

"Od samego początku ogrody były pomyślane jako forma wsparcia dla najuboższych warstw społeczeństwa. Tereny przeznaczone pod ogrody, nierzadko zdegradowane i mało atrakcyjne, dzielono na niewielkie skrawki ziemi i przydzielano konkretnym rodzinom, które własnym wysiłkiem zagospodarowywały działki" - przekonują autorzy regulacji.

Jak podkreślają, "w konsekwencji naturalnym stało się wyposażanie ich w niewielkie domki służące jako miejsca schronienia przed deszczem, przygotowania posiłków, przechowania narzędzi, a nierzadko również noclegów podczas kilkudniowych pobytów".

Autorzy projektu zwrócili uwagę, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 r. zwiększyła dopuszczalną powierzchnię zabudowy altan w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miast z 25 do 35 metrów kw.

"Przedłożona nowelizacja ma więc w istocie charakter doprecyzowania dotychczasowych zapisów prawa, a nie zmiany obowiązujących rozwiązań. Proponuje się, aby do porządku prawnego obok dotychczasowego pojęcia +altany+ wprowadzić nową kategorię +altany działkowej+ - niewielkiego domu wznoszonego na terenach rodzinnych ogrodów działkowych" - podkreślono.

"Jego budowa odbywałaby się na zasadach stosowanych dotychczas do altan. (...) Definicja +altany działkowej+ zostałaby zamieszczona w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, który to akt z założenia ma kompleksowo regulować kwestie odnoszące się do dziedziny życia, jaką jest ogrodnictwo działkowe" - dodano.

Projekt - jak podkreślają autorzy regulacji - nie spowoduje negatywnych skutków finansowych dla budżetu państwa, ani jednostek samorządu terytorialnego.