dr Jan Kowalczyk ekspert ds. samorządu terytorialnego, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie
O tym, jak doniosłą rolę w procesie rewitalizacji pełni partycypacja społeczna, może świadczyć fakt, że już w pierwszym rozdziale ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 485) zaznaczono, że gmina ma obowiązek podejmować działania w sposób jawny i przejrzysty z jednoczesnym zapewnieniem aktywnego udziału interesariuszy na każdym etapie. Ponadto jest zobowiązana prowadzić rewitalizacje w taki sposób, by zapobiegać wykluczaniu mieszkańców obszaru rewitalizacji z możliwości korzystania z pozytywnych efektów podejmowanych działań.
Podejmowane działania partycypacyjne mają kilka zasadniczych celów: