– W obecnym systemie prawnym obowiązuje nadal wiele przepisów i procedur, których nie można zrealizować w postaci elektronicznej. Wymagane jest osobiste stawiennictwo strony lub przedkładanie (przekazywanie) dokumentów w postaci papierowej. W przypadku większości tych dokumentów uznawane są one za oryginalne, jeżeli są sporządzone lub uwierzytelnione (np. odpisy) w postaci papierowej. Funkcjonuje wiele przepisów i rozwiązań blokujących rozwój usług cyfrowych, powodujących, że procedury są zbyt skomplikowane i wymagają od obywateli czy firm działań, które były potrzebne przed epoką usług cyfrowych, a obecnie stanowią przeszkodę – wskazuje Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa. Dlatego zamierza wprowadzić zmiany w administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej.
Pierwszym krokiem jest przygotowany przez ministra projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji, który właśnie trafił do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Ułatwi m.in. załatwianie spraw urzędowych narzeczonym i rozwodnikom, np. pozwoli złożyć online do urzędu stanu cywilnego zapewnienia o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa, a rozwodnikowi – oświadczenie o powrocie do rodowego nazwiska. Skorzystają też cudzoziemcy. Powstanie bowiem możliwość elektronicznego składania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, nadanie obywatelstwa polskiego czy wyrażenie zgody na jego zrzeczenie się.